• warning: Illegal string offset 'files' in /home/platne/serwer142769/public_html/Nowykatalog/sn.org.pl/modules/upload/upload.module on line 273.
  • : The each() function is deprecated. This message will be suppressed on further calls in /home/platne/serwer142769/public_html/Nowykatalog/sn.org.pl/includes/menu.inc on line 1541.
  • : implode(): Passing glue string after array is deprecated. Swap the parameters in /home/platne/serwer142769/public_html/Nowykatalog/sn.org.pl/includes/common.inc on line 193.

Zrodzony czy stworzony?

Zanim Jezus zstąpił na ziemię, mieszkał w niebie jako osoba
duchowa. Był pierworodnym stworzeniem Boga i dlatego został nazwany
Synem Bożym. (Kol. 1:15; Obj. 3:14). Jest jedynym Synem stworzonym bezpośrednio przez Boga.
W swoim przedludzkim bycie był "mistrzowskim wykonawcą", za którego
pośrednictwem Jehowa uczynił wszystko inne w niebie i na ziemi (Przyp.
8:22-31 NW; Kol. 1:16, 17). Był też głównym rzecznikiem Bożym. Dlatego
nazwano go "Słowem" (Jan 1:1-3; Obj. 19:13)

Nazwano
go też "pierworodnym" oraz jednorodzonym" Synem Bożym (Jan 1:14; 3:16;
Hebr. 1:6). To znaczy, że został stworzony przed wszystkimi innymi
duchowymi synami Bożymi oraz że tylko jego jedynego Bóg stworzył
bezpośrednio.

Jezus został nazwany "jednorodzonym Synem" Bożym, ponieważ stworzył go bezpośrednio sam Jehowa.

Skoro w Biblii możemy przeczytać, że Pan Jezus jest nazwany jako: 'Pierworodny' i 'Jednorodzony', to czy te dwa określenia się wzajemnie nie wykluczają? W języku greckim pierworodny to - prototokos, a pierwszy stworzony -to protoplastos. Pan Jezus zawsze jest określany tym pierwszym terminem, a tym drugim Adam.
Kiedy Epafras doniósł ap. Pawłowi niepokojące wieści o pojawieniu się w
Kolosach błędnej nauki, atakującej całkowitą wystarczalność i wyjątkowe
zwierzchnictwo Jezusa Chrystusa, wbrew przekazanej Kolosanom nauce
apostolskiej pojawiły się dążności judaizujące, czyli nawrót do praktyk
Starego Testamentu, a także zaczęła się tam kształtować nauka nosząca
cechy gnozy. Nauka ta jak gdyby ograniczała ewangelię, czyniąc ją
dostępną jedynie dla wąskiego grona wybranych. Głosiciele tej błędnej
nauki twierdzili, że prostota ewangelii wymaga "dodatku" w postaci
głębszej wiedzy, filozoficznej, że potrzebne jest opanowanie tajemnej
wiedzy, niezbędnej do uwolnienia człowieka z niewoli żywiołów świata.
Snuto pseudofilozoficzne spekulacje na temat bytów pośrednich między
Bogiem a człowiekiem. Przesadnie akcentowano znaczenie sił demonicznych
i aniołów.
To wszystko prowadziło do podważania wyjątkowej roli Jezusa Chrystusa,
jako jedynego rzeczywistego pośrednika pomiędzy Bogiem a człowiekiem.
Paweł bardzo stanowczo prostuje ich naukę pisząc: Ponieważ
w nim zostało stworzone wszystko, co jest na niebie i na ziemi, rzeczy
widzialne i niewidzialne; czy trony, czy panowania, czy nadziemskie
władze, czy zwierzchności; wszystko przez niego i dla niego zostało stworzone (Kol. 1:16) .

Biblia nazywa człowieka - Bożym stworzeniem, i jako ludzie, Boże
stworzenie, możemy wiele rzeczy tworzyć, ale nie możemy nic stwarzać.
Skoro Pan Jezus był też stworzony podlegałby tej samej zasadzie.
Natomiast pisarze Nowego Testamentu protestują przeciw takiemu
rozumowaniu:
Wszystko przez niego powstało, a bez niego nic nie powstało, co powstało (Jan 1:3). Tyś, Panie, na początku ugruntował ziemię, I niebiosa są dziełem rąk twoich (Hebr. 1:10) .
Z tych słów wynika, że Chrystus nie jest stworzeniem bo: "W Nim zostało wszystko stworzone i to co w niebiosach, i to co na ziemi, byty widzialne i niewidzialne".
Apostoł więc stwierdza, że nie istniało żadne stworzenie, któremu
Chrystus nie dałby początku. Pierwsze jakiekolwiek stworzenie, czy w
niebie, czy na ziemi, to dzieło Jezusa. Pierworodny w Piśmie Świętym to
dziedzic, to ten, który dziedziczy po ojcu wszystko (Rodz 27:29, Hebr.
12:16). Jezus jest więc dziedzicem wszechrzeczy, przez którego także wszechświat stworzył (Hebr. 1:2). Ja zaś uczynię go pierworodnym, Najwyższym wśród królów ziemi (Ps. 89:28) .

Pierworodny i pierwszy

On jest obrazem Boga niewidzialnego, jest pierworodnym przed wszelkim stworzeniem
(Kol. 1:15 ks. Kow.). "jest pierworodnym w stosunku do każdego
stworzenia" ks. Romaniuk "Pierworodny wobec każdego stworzenia". KUL.

Gdyby termin "pierworodny" w Kol. 1:15 oznaczał "pierwsze stworzenie" to konsekwentnie określenie "Pierworodny umarłych" (Ap 1:5) by musiało oznaczać pierwszego, który umarł. Tak jednak nie jest, bo pierwszy umarł Abel.

Pierworodny wszelkiego stworzenia, (...) To znaczy, że został stworzony...". Uzgadniając obie wypowiedzi Towarzystwa Strażnica otrzymujemy nowy byt: "stworzony wszelkiego stworzenia". (...) świadek wierny i prawdziwy, początek stworzenia Bożego. Ap 3:14 Apostoł Jan autor tych słów w Ewangelii skomentował je następująco: "Wszystko przez Nie się stało, a bez Niego nic się nie stało, co się stało" (Jan 1:3 por. (1 Kor 8:6).
Określenie "Początek" jest w tej samej formie użyte w stosunku do Ojca i Syna, "Początek i Koniec" Ap 21:6 (o Ojcu) i "Początek i Koniec" Ap 22:13 (o Synu). Termin "Początek" pada też w (Kol. 1:18) On jest Początkiem - ukazując Syna jako tego, który wszystko z Ojcem rozpoczął. "wszystko w Nim ma istnienie" (Kol. 1:17), "bo w Nim zostało wszystko stworzone" (Kol. 1:16, Rdz 1:1. )
Bez
ojca, bez matki, bez rodowodu, nie mający ani początku dni, ani końca
życia, lecz do Syna Bożego, pozostaje kapłanem na zawsze
(Hebr. 7:3). Tekst ten mówi nam o Chrystusie, który "nie ma ani początku dni", więc nieprawdą jest, że istniał kiedyś czas bez obecności Pana Jezusa. Twierdzenie, że skoro Jezus jest "Początkiem i Końcem"
(Ap 22:13), to ma swój początek i koniec. Jednak te same słowa Biblia
odnosi również do Boga Ojca, czy to też znaczy, że nie jest odwieczny? Ja Jahwe, Ja pierwszy, który będę też ostatni (Izaj. 41:4 BP).

Czy Jezus to mądrość?

Jahwe mnie stworzył, swe arcydzieło, przed swymi czynami, od dawna (Przyp.
8:22 BT II). Słowa te dotyczą mądrości o której jest mowa w tym
rozdziale. Organizacja naucza, że Przypowieści ósmy rozdział dotyczy
Pana Jezusa, podpierając się słowami apostoła Pawła: Chrystusem mocą Bożą i mądrością Bożą (BT.II) .
Odpowiedź. Słowo "stworzył" w BT i BP jest przetłumaczone z j. hebr.
tylko przypuszczalnie i opatrzone w BP literką "k". Oznacza ona, że w
tym miejscu tekst hebr. jest krytycznie niepewny, stąd jego przekład
jest jedynie prawdopodobny. Nie można więc używać tego tekstu jako
argumentu. Np. BG tłumaczy: "Pan mię miał przy początku", ks. Wu.: "Pan mię posiadł przy początku", a BT I wyd.: "Posiadł mnie Jahwe".
Tak też oddaje to wielu zagranicznych tłumaczy np. ang. Biblia Króla
Jakuba lub New International Version. Zaś Przyp. 8:25 mówi o
spłodzeniu, zrodzeniu lub istnieniu Mądrości (NP, BG, ks. Wujka, BP,
BT).
Mądrości ze ST nie można interpretować jako osoby Jezusa. Obok niej występuje w tej księdze też Roztropność. Czyż Mądrość nie nawołuje? Nie wysyła głosu Roztropność. (...) Jam Mądrość - Roztropność mi bliska, posiadam wiedzę głęboką. (Przyp. 8:1, 12)
Słowo mądrość w Biblii odnosi się do różnych rzeczy na przykład apostoł Paweł przyrównał ją do Kościoła: Przez
to teraz wieloraka w przejawach mądrość Boga poprzez Kościół stanie się
jawna Zwierzchnościom i Władzom na wyżynach niebieskich (Efez. 3:10)
.
Księga Przysłów między innymi służy do opisania przymiotu Bożego
(nadając mu cechy osobowe), a nie osoby Chrystusa . Hiob zapisał:
Bojaźń Boża - zaiste mądrością, roztropnością zaś - zła uniknie (Hioba
28:28). "stał się dla nas mądrością od Boga i sprawiedliwością, i
uświęceniem, i odkupieniem",

Czy więc wcześniej w ST nią dla nas nie był?. W Nim wszystkie skarby mądrości i wiedzy są ukryte (Kol. 2:3).
Jeśli byśmy utożsamiali każdy termin przydzielony Chrystusowi z
określeniami ze ST doszlibyśmy do absurdów. Chrystus nazywany jest "światłością"
(J 1:9, 8:12), ale nikt nie utożsamia Go ze światłością z Rdz 1:3. że o
światłości też jest napisane, że jest stworzona (Rdz 1:3), a jednak Bóg
ją posiadał zawsze bo sam jest Światłością (Iz 60:19, Ps. 27:1).
p Bogu, jedynej Mądrości, przez Jezusa Chrystusa, niech będzie chwała na wieki wieków. Amen. (Rzym 16:27 ks. bp. Romaniuk).
p Mądrość woła na ulicach, na placach swój głos podnosi; nawołuje na drogach zgiełkliwych, w bramach miejskich przemawia. (Przy. 8:20)
A o Jezusie powiedziano odwrotnie: "Nie będzie się spierał ani krzyczał, i nikt nie usłyszy na ulicach Jego głosu" Mat. 12:19.

Z dosłownej interpretacji słowa "stworzył" w Przyp. 8:22,
wynikałoby, że Bóg przed stworzeniem Mądrości, wcześniej jej sam nie
posiadał.
Często przywoływana przez głosicieli logika kłóci się z poniższymi twierdzeniami: W jednym momencie twierdzą, że Jezus stwarzał świat. Natomiast uosabiając Jezusa z mądrością, nauczają, że mądrość (Jezus) był tylko przy stwarzaniu, a stwarzał wszystko Bóg. Gdy budował niebiosa, byłam tam; gdy odmierzał krąg nad powierzchnia toni. (Przyp. 8:27)

Żydowscy komentatorzy, sprzeciwiający się jakiemukolwiek
zastosowaniu tego fragmentu do Jezusa jako Mesjasza, zazwyczaj
twierdzą, że chodzi tu tylko o proste uosobienie mądrości. (...) W.
Gunther Plaut w Księga Przysłów - Komentarz) powiada, że cały ten tekst
odnosi się do mądrości, uosobionej tylko w sensie przenośnym. W
rzeczywistości jednak nie może on dotyczyć tylko Bożej mądrości lub
mądrości pojętej abstrakcyjnie. "Mądrość" została "stworzona", czyli
wydana" (po hebrajsku ganah) jako początek drogi Jehowy. Pismo Święte
wykazuje , ze Bóg Jehowa istniał zawsze (Ps. 90:2; 1 Tym.1:17) Skoro
zaś jest wiekuisty i zawsze był mądry, to Jego mądrość także musiała
zawsze istnieć, nigdy nie została stworzona ani wydana na świat
.
Można by na tym komentarzu poprzestać, ale co się nie robi aby utrzymać
raz powzięty kierunek. Niewolnik choć nie uznaje Ksiąg Apokryficznych
wspiera się na nich, aby utrzymać swoją naukę, Zdaniem ogółu krytyków pierwszych osiem listów rzekomo napisanych przez Ignacego jest fałszywych.
Ignacy wskazał, ze Syn nie istniał zawsze, lecz został stworzony.
Przytoczył jego słowa: "Pan [Bóg Wszechmocny] stworzył Mnie, początek
Jego dróg. (...).
Wystarczy sprawdzić w książce pt. "Ojcowie Apostolscy" z serii "Pisma
Starochrześcijańskich Pisarzy" (Tom XLV 1990), która publikuje siedem
prawdziwych pism św. Ignacego, aby przekonać się, że nie ma w jego
autentycznych listach słów zamieszczonych w Strażnicy [Strażnica ta zna
tę książkę, bo na s.23 wymienia ją].

Nie stworzony a zrodzony

p On też jest przed wszystkimi rzeczami i wszystko na nim jest ugruntowane. (Kol. 1:17)
p Apostoł Paweł pisał:
Który nas wybawił i powołał powołaniem świętym, nie na podstawie
uczynków naszych, lecz według postanowienia swojego i łaski, danej nam
w Chrystusie Jezusie przed dawnymi wiekami. (2 Tym. 1:9)

Przed dawnym wiekami prorok Izajasz pisał o Jezusie: (...) I Nazwą go: Cudowny Doradca, Bóg Mocny, Ojciec Odwieczny, Książe Pokoju. (Izaj. 9:5)

Cechy wspólne

p Wszystko, co ma Ojciec, moje jest; dlatego rzekłem, że z mego weźmie i wam oznajmi (Jan 16:15)
p Pisze wam dzieci, gdyż odpuszczone są wam grzechy dla imienia Jego. (1 Jana 2:12
p Lecz abyście wiedzieli, że Syn Człowieczy ma moc na ziemi odpuszczać grzechy, rzekł do sparaliżowanego: Powiadam ci: Wstań, podnieś łoże swoje i idź do domu swego. (Łuk. 5:24)

Te słowa nieomal kosztowały Pana Jezusa życie. Żydzi dobrze znali ST i wiedzieli, kto może odpuszczać grzechy, Ja właśnie Ja przekreślam twoje przestępstwa i nie wspominam twych grzechów. (Izaj. 43:25 BT II). Dlatego wypowiedź tą uznali za bluźnierstwo. Czemuż
ten tak mówi? On bluźni. Kto może grzechy odpuszczać oprócz jedynego
Boga?; Jezus Chrystus wczoraj i dziś, ten sam także na wieki (Hebr.
13:8)

Co Bóg stworzył na początku?

Na początku Bóg stworzył niebo i ziemię (Rodz. 1;1) jak
czytaliśmy w Hebr. 7:3, że Jezus "nie ma ani początku dni" Prorok
Izajasz zapisał: Boga utworzonego przede mną nie było ani po mnie nie
będzie. (Iza. 43:10).
Widać z tego, że Chrystus jako Bóg! Tomasz mu odpowiedział: Pan mój i Bóg mój. (Jan 20:28). Pan Jezus nie prostuje teologii Tomasza. Poniższe słowa świadczą o ciągłym współistnieniu Syna z Ojcem. A Słowo było u Boga" (...) "który jest w łonie Ojca" (Jan 1:1,18). Każda osoba stworzona jest sługą wobec Boga, a Jezus dopiero w momencie wcielenia "przyjął postać sługi" Filip. 2:7. Czy stworzenie by mogło powiedzieć: "Kto mnie zobaczył, zobaczył także i Ojca (...) Ja jestem w Ojcu, a Ojciec we Mnie (Jan 14:9). Ja i Ojciec jedno jesteśmy" (Jan 10:30) i dalej Wszystko bowiem moje jest twoje, a twoje jest moje, i w nich zostałem otoczony chwałą (Jan 17:10).

Pełnia w Chrystusie

W nim bowiem mieszka cała pełnia: Bóstwo na sposób ciała (Kol. 2:9). Syn Boży "jest w łonie Ojca" (Jan 1:18), więc jest jak On poza naszą czasowością. Jest też nazwany "Odwiecznym Ojcem" (Iz 9:5). Podawanie przykładów z życia ludzi np. Abraham i Izaaka jest, co najmniej niestosowne.
Wielki Boży sługa apostoł Paweł, który miał nie tylko mądrość ludzką,
ale Bożą, który doznał wielu objawień. Przez którego Bóg objawił wiele
nauk biblijnych napisał o Bogu: (1 Kor. 13: 12) Albowiem według wiary, a nie dzięki widzeniu postępujemy. (2 Kor. 5:7)

Nie stwarzajmy sobie boga na obraz i podobieństwo swoje. Nie
chciejmy udowadniać czegoś, czego w ciele zrozumieć nie można. Zwróćmy
uwagę, że ani Pan Jezus, ani apostołowie nie podjęli się tego tematu.
Jest to niejako zastępczy temat, aby odwróć naszą uwagę, od tego co
uczynił Bóg dla rodzaju ludzkiego. Tak bowiem Bóg umiłował świat,
że Syna swego jednorodzonego dał, aby każdy, kto w Niego wierzy , nie
zginął, ale miał życie wieczne (Jan 3:16) .

Wszyscy bowiem musimy stanąć przed trybunałem Chrystusa, aby
każdy otrzymał zapłatę za swe uczynki, dokonane w ciele, złe czy dobre.
( 2 Kor. 5;10)
Zapłata nie będzie z wiedzy, ale z uczynków naszego życia. Wiedza wbija w pychę, a miłość buduje. (1 Kor. 8:1) Wiedza biblijna jest potrzebna, ale źle pojęta prowadzi do nikąd.

 

 

 

 

 

Będziesz mógł żyć wiecznie w raju ..s. 58 p. 5

Będziesz mógł żyć wiecznie w raju... s. 58 p. 5)

Wiedza, która prowadzi do życia wiecznego s 39 p. 13.

Słowa te zostały poprawnie przypisane przez "niewolnika" Jezusowi Chrystusowi, Prowadzenie rozmów... s. 378


I tak w wywodach swych eschatologicznych w 1 Kor. 15:45-49 Apostoł
stosuje go do Chrystusa jako "ostatniego Adama - zupełnie
transcendentalnego "Człowieka Niebiańskiego", do którego mają się
upodobnić wszyscy dostępujący zbawienia (Rzym. 8:29; Kol. 3:10) "Boża
postać" bardzo bliską "obrazowi" stwierdza on preegzystujacego "na
równi z Bogiem" Chrystusa. (Listy więzienne s. 226 Pallottinum Poznań
1962 KUL.

Strażnica XCVIII / 12 s. 24 rok 1976

Strażnica 1992/3 s 21

Świadkowie uczą, że Pan Jezus jest nazwany tu Bóg Mocny, a nie Wszechmogący. Wszechmogący został nazwany w Obj. 1:8, Jam jest alfa i omega [początek i koniec], mówi Pan, Bóg, Ten, który był, i który ma przyjść, Wszechmogący. Choć Organizacja te słowa przypisuje Ojcu, to. Apostoł Jan w dalszych słowach tej Księgi napisał: Nie lękaj się Jam jest pierwszy i ostatni. I żyjący. Byłem umarły, lecz oto żyje na wieki wieków i mam klucze śmierci i piekła. (Obj. 1:17,18) Że tekst ten dotyczy Pana Jezusa świadczą słowa Byłem umarły, lecz oto żyje, przecież Bóg Jehowa nie umarł i nie zmartwychwstał. Pan Jezus jest też tu nazwany jako pierwszy i ostatni, które to przymioty ST przypisuje Jahwe (Iza, 41:4)


Zwolennicy trójcy twierdzą, że skoro Bóg jest wieczny, to i Syn Boży
jest wieczny . Ale jak można być synem, będąc w równym wieku ze swoim
ojcem? Czy wierzyć w trójcę? s. 15