• warning: Illegal string offset 'files' in /home/platne/serwer142769/public_html/Nowykatalog/sn.org.pl/modules/upload/upload.module on line 273.
  • : The each() function is deprecated. This message will be suppressed on further calls in /home/platne/serwer142769/public_html/Nowykatalog/sn.org.pl/includes/menu.inc on line 1541.
  • : implode(): Passing glue string after array is deprecated. Swap the parameters in /home/platne/serwer142769/public_html/Nowykatalog/sn.org.pl/includes/common.inc on line 193.

Chrystus i archanioł Michał

Czy Maria miała urodzić Jezusa, czy Michała?
Kiedy Józef dowiedział, że Maria jest w cišży, chciał jš opu�cić, ale anioł Pański do niego rzekł: Józefie, synu Dawida, nie lękaj się przyjšć Marii, żony swej, albowiem to, co się w niej poczęło jest z Ducha �więtego. I urodzi syna i nadasz mu imię Jezus; albowiem On zbawi lud swój od grzechu jego (Mat. 1:20,21).
Wydawałoby się, że tekst ten w żaden sposób nie można podważyć. Niewolnik jednak swoimi kanałami dowiedział się, że:
Jezus wprawdzie tak się nie nazywał, ale jako człowiek otrzymał zadanie odpowiadajšce znaczeniu tego imienia.
Wszystko to, dowodzi, że Syn Boży był znany jako Michał, zanim przyszedł na ziemię, że jest znany pod tym imieniem po po wróci do nieba, gdzie przebywa jako wyniesiony do chwały duchowej Syn Boży.
Wydaje się więc, że wła�nie Michał jest owym aniołem,
który szedł na przedzie wojsk izraelskich, i że to nim Jehowa się
posłużył, by wprowadzić swój lud do Ziemi Obiecanej (2 Mojż. 23:20,21).
W postępowaniu kierowali się naukš apostołów... (Dz. Ap. 2:42).
Czy wierzysz, że Ko�ciół wczesnochrze�cijański trzymał się nauki
apostolskiej? Je�li tak to, dlaczego apostołowie nie uczyli, że Jezus
kiedy poszedł do nieba, przyjšł ponoć pierwotne swoje imię Michał. Czy
wyczekiwali w tym temacie nowego �wiatła? Ależ nie. Cały Nowy Testament kieruje naszš uwagę na Mesjasza, jako Jezusa Chrystusa. Czy Jezus Chrystus i archanioł Michał to ta sama osoba?

O Jezusie

>

(Jan 20:28).
>po�rednik między Bogiem a lud�mi, człowiek Chrystus Jezus (1 Tym. 2:5).
> (Ap 17:14).
>< Lecz gdy powstanie przeciwko księciu ksišżšt, zostanie zmiażdżony bez udziału ludzkiej ręki (Dan 8:25).
>< Cudowny Doradca, Bóg Mocny, Ojciec odwieczny, Ksišże Pokoju (Iz 9:5).

O Michale

W starym Testamencie nie występuje imię archanioł. Dwa razy użyto go w Biblii: 1 Tes. 4:16; Księdze Judy 9
> Michał to tylko "jeden z pierwszych ksišżšt" anielskich (Dan 10:13), a zatem jest ich więcej.
> I zatršbił siódmy anioł;
i odezwały się w niebie potężne głosy mówišce: Panowanie nad �wiatem
przypadło w udziale Panu naszemu i Pomazańcowi jego i królować będzie
na wieki wieków
(Obj. 11:15).

Za kogo uważano Jezusa?

> Za kogo ludzie uważajš Syna Człowieczego? i A za kogo wy Mnie uważacie"  Pytał Jezus (Mat 16:13, 16).
Nie odpowiadali, że za Michała. Takš odpowied� dajš jedynie �J.

> Zaklinam cię wobec Boga i Chrystusa Jezusa i wybranych aniołów (1 Tym 5:21).
> Nie aniołom bowiem poddał przyszły �wiat", lecz "Chrystusowi (Hebr. 2:5, 8.).
> Wkradli się bowiem pomiędzy was jacy� ludzie (...), a nawet wypierajš się jedynego Władcy i Pana naszego Jezusa Chrystusa  Jud 4.
> Gdy za� archanioł Michał toczšc sprawę z diabłem o ciało Mojżesza (Jud 9).
Michał księże anielski nie mógł samodzielnie wydać wyroku potępiajšcego, Pan Jezus to mógł.
> Skoro za� dzieci majš udział we krwi i w ciele, więc i On również miał w nich udział, aby przez �mierć zniszczyć tego, który miał władzę nad �mierciš, to jest diabła (Hebr. 2:14).

Wojna w niebie

To nie Pan Jezus, ale Michał i jego aniołowie stoczš bój. Michał nie
zniszczy szatana, ale zepchnie go z dostępu do okręgów niebieskich
(Efez. 6:12). Wybuchła walka w niebie: Michał i aniołowie jego stoczyli bój ze smokiem. I walczyli smok i aniołowie jego (Obj. 12:7).

Kto objawił się Pawłowi?

Kto jeste� Panie? A On: Ja jestem Jezus, którego Ty prze�ladujesz (Dz. Ap. 9:5). Pan Jezus nie przedstawił się, że jest Michałem, choć już był w niebie, ale przedstawił się jako Jezus.

Jak do Jezusa zwracali się uczniowie?

Nigdy żaden z uczniów nie zwracał się do Jezusa "Michale" lub "aniele", Imię Jezusa pozostaje niezmienne,
> gdy wzbudził go martwych i posadził po swojej prawicy w niebie. Ponad
wszelkš nadziemskš władzš i zwierzchno�ciš, i mocš, i panowaniem, i
wszelkim imieniem, jakie może być wymienne, nie tylko w tym wieku, ale
i w przyszłym (Efez. 1:20,21).

>Jezus Chrystus wczoraj i dzi� ten sam także na wieki (Hebr. 13:8).
Apostoł Paweł przestrzegał przed lud�mi głoszšcymi innego Jezusa,
> Je�li bowiem przychodzi kto� i głosi wam innego Jezusa jakiego�my wam nie głosili (...), znosicie to spokojnie (2Kor 11:4.).
> Niech was nikt nie potępia, kto ma upodobanie w poniżaniu samego siebie i w oddawaniu czci aniołom, a opierajšc się na swoich widzeniach, pyszni się bezpodstawnie cielesnym usposobieniem (Kol. 2:18).

Apostoł Paweł przestrzegał zbory przed oddawaniem czci aniołom.
Gdyby wierzyli, że Jezus jest aniołem, to dokładnie czynili by to,
przed czym przestrzegali, a przecież tak nie było. Autor Listu do
Hebrajczyków pisze wprost: I stał się o tyle możniejszym od aniołów, o ile znamienitsze od nich odziedziczył imię (...) Niechże mu oddajš pokłon wszyscy aniołowie Boży (Hebr. 1:4,6). Chrystus uczy: Aby wszyscy czcili Syna, jak czcza Ojca. Kto nie czci Syna, ten nie czci Ojca, który go posłał (Jana 5:23). A zatem Jezus a jakikolwiek anioł czy archanioł � to różne osoby.

Pan Jezus, a nie Michał przyjdzie z aniołami swymi:

gdy się objawi Pan Jezus z nieba ze zwiastunami mocy swojej (2 Tes. 1:7).
Michał
już od dawna był z 'ludem Daniela', z Izraelitami. Towarzyszył im na
pustyni i stawał po ich stronie w zmaganiach z duchowymi "ksišżętami"
starożytnych potęg �wiatowych (...) Urodził się na ziemi jako człowiek, otrzymał imię Jezus i stał się długo wyczekiwanym Mesjaszem, "nasieniem" obiecanym Abrahamowi, przodkowi Daniela
(...).
Gdyby Pan Jezus był Michałem nie mogłaby w nim mieszkać cała Pełnia Bóstwa, tak, jak tego uczyli apostołowie: Gdyż
w nim mieszka ciele�nie cała pełnia bosko�ci. (...) On jest głowš
wszelkiej nadziemskiej władzy i zwierzchno�ci (Kol. 2:9,10).

Apostoł Jan wyra�nie odróżnia Baranka, czyli Jezusa od aniołów (Obj.
14:10). Jednak tego nie chce zobaczyć ten, który przekonuje cały �wiat,
że został postawiony, aby ludziom ogłaszać prawdę ("niewolnik"). Je�li
kto� odrzuca Jezusa, jako Pana i Zbawcę to jego sprawa, ale niech nie
wciska ludziom, że tak naucza Biblia. Jezus przyjdzie sšdzić �wiat nie
jako anioł, ale z aniołami swymi. Apostoł Paweł narażajšc się na
szyderstwa tłumu, z odwagš głosił: Gdyż
wyznaczył dzień, w którym będzie sšdził �wiat sprawiedliwie przez męża,
którego ustanowił, potwierdzajšc to wszystkim przez wskrzeszenie go z
martwych (Dz. Ap. 17:31).

Czyżby Michał anioł też umarł i został wskrzeszony? Takiej nauki nie
znajdujemy w Biblii, ale w Strażnicy. Kamienowany Szczepan nie zobaczył
w niebie Michała, ale: Syna Człowieczego stojšcego po prawicy Bożej (Dz. Ap. 7:56).
Paweł umacniajšc w wierze i poznaniu młodego Tymoteusza, przekonuje go:, że jeden jest po�rednik między Bogiem a lud�mi (nie Michał), ale człowiek Chrystus Jezus (1 Tym. 2:5). Albowiem jak w Adamie wszyscy umierajš, tak też w Chrystusie wszyscy zostanš ożywieni (1 Kor. 15;22). W Chrystusie, a nie w archaniele Michale dokona się zmartwychwstanie.

Michał, a czasy ostateczne

W owym czasie powstanie Michał, wielki ksišżę, opiekun synów twojego narodu. Będzie to czas ucisku,
jakiego nie było, odkšd naród istnieje, aż do tego czasu. W tym czasie
zostanie oswobodzony twój naród, wszyscy, którzy się znajdš wpisani w
księdze. Wielu �pišcych w prochu ziemi obudzi się: jedni do życia
wiecznego, inni ku hańbie i wiekuistej zgrozie
(Dan. 12:1-2 BP).
Tekst mówi wyra�nie, że Michał miał powstać w czasie wielkiego ucisku.
W 1914 roku ucisk się nie rozpoczšł, choć "niewolnik" wielokrotnie
zapowiadał rozpoczęcie tegoż ucisku i tyleż razy go odwoływał, ponieważ
poniższy tekst biblijny cały czas nie pasował do głoszonej  teorii, że
na dany znak, na głos archanioła i d�więku tršby Bożej, sam Pan zastšpi
z nieba, a zmarli w Chrystusie powstanš pierwsi (1 Tes. 4;16).

Według tej pokrętnej nauki Jezus zamienia się w archanioła i
zapowiada sam siebie. Natomiast tekst wyra�nie przekonuje, że
nadchodzšcego po raz wtóry Jezusa, zapowiada tršbieniem archanioł.
Czy można jednym zdaniem zaprzeczyć Słowu Bożemu? Jak widać można i co
gorsza ludzie temu wierzš. Obowišzkiem każdego wierzšcego powinno być
dołożenie wszelkich starań, by nasze społeczeństwo posiadło jak
największš znajomo�ć Pisma. Jeżeli naród zna Słowo Boże tylko pobieżnie
lub nie zna go wcale, naraża się tym samym na wpływ różnych
zwodzicieli. �Niewolnik� wydał wiele publikacji zajmujšcych się osobš
Pana Jezusa. Niestety, wizerunek Syna Bożego został wykreowany w �ci�le
okre�lony, �organizacyjny� sposób. Po co? Po to, by Brooklyn mógł nadal
prowadzić swojš politykę. Zdajš sobie z tego sprawę, że niektórzy
zacznš szukać odpowiedzi na nurtujšce ich pytania, dlatego
przestrzegajš, aby trzymać się wykładni �niewolnika�, która jest dla
kierownictwa bezpieczna.
Z tego samego �ródła nie może płynšć, gorzka i słodka woda, jest to
możliwe tylko u �niewolnika�, oraz jemy podobnych, raz Michał jest
papieżem, drugi raz jest Panem Jezusem.
Michał - 'który jako Bóg', papież. I aniołowie jego -biskupi�
� Imię Michał znaczy 'Któż jest jak Bóg?' Dowodzi to, że ów znamienity ksišżę popiera zwierzchniš władzę Jehowy.
Tylko w cišgu 62 lat, raz Michałem nazwali urzšd papieża, drugi raz
Jezusem, kim jest według Biblii? Ani jednym, ani drugim. Jak wskazujš
nam teksty biblijne jest archaniołem. Skorzystaj w tym przypadku z rady Strażnicy: 
Nie majšc dokładnej wiedzy, mogliby�my wpa�ć w sidła fałszywych nauk, krzewionych przez przeciwnika Bożego, Szatana Diabła,
który jest �kłamcš i ojcem kłamstwa� (Jana 8:44) Jeżeli więc jaka�
doktryna jest sprzeczna ze Słowem Bożym, jeżeli jest kłamstwem, to
przez uznawanie i nauczanie jej kwestionowaliby�my prawdomówno�ć
Jehowy, stajšc się tym samym Jego przeciwnikami. Dlatego musimy
skrupulatnie studiować Pismo �więte, aby umieć odróżnić prawdę od
fałszu (Dz. Ap. 17:11). Nie chcemy należeć do tych, którzy �zawsze się
uczš, a jednak nie potrafiš posiš�ć dokładnej wiedzy o prawdzie�
(2 Tym. 3: 1, 7).
W powyższych słowach �niewolnik� wydał na siebie wyrok.
To wła�nie on głosi doktrynę sprzecznš ze Słowem Bożym, kwestionuje
prawdomówno�ć Boga. Nie pozostaje ci nic innego, jak skorzystać z jego
rad i opu�cić Organizację.
Sam Bóg, mówi nam, kim jest Jezus Chrystus. Biblia nigdzie nie podaje aby do którego� z aniołów Bóg wyrzekł poniższe słowa:

Ty� jest Synem moim, (nie archaniołem) Jam cię dzi� zrodził? (...) Ja mu będę ojcem, a on będzie mi synem? (...) Niechże mu oddajš pokłon wszyscy aniołowie Boży. O aniołach wprawdzie mówi: Aniołów swych czyni On wichrami, a sługi swoje płomieniami ognia; Lecz do Syna: Tron twój, o Boże, na wieki wieków, berłem sprawiedliwym berło Królestwa twego. Umiłowałe� sprawiedliwo�ć, a znienawidziłe� nieprawo�ć: Dlatego nama�cił cię, o Boże, Bóg twój,
olejkiem wesela jak żadnego z towarzyszy twoich. (...) A do którego z
aniołów powiedział kiedy: Sišd� po prawicy mojej, aż położę
nieprzyjaciół twoich jako podnóżek stóp twoich (Hebr. 1:5-10,13).

Miejsce aniołów

Bóg jest Bogiem porzšdku. Dlatego każdemu z aniołów wyznaczył okre�lone miejsce. Jednych nazwał Cherubinami, innych Serafinami a jeszcze innych aniołami.
Samo słowo anioł (grec. angelos) znaczy �poseł�, �wysłannik�,
�zwiastun�. Biblia w wielu miejscach informuje nas o aniołach posłanych
przez Boga na pomoc Jego sługom, znajdujšcym się w trudnych chwilach.
Na podstawie Pisma możemy się przekonać, że aniołowie majš swoje
imiona. Do Marii, matki Pana Jezusa, został wysłany anioł imieniem
Gabriel, aby jej obwie�cić, że urodzi Syna Najwyższego. Uwięziony Piotr
został uwolniony przez anioła, choć był skuty łańcuchami i spał między
dwoma żołnierzami:
Wtem zjawił się anioł Pański i �wiatło�ć zaja�niała w celi; (...) I opadły łańcuchy z jego ršk. (...) i wyszli na zewnštrz, przeszli jednš ulicę i nagle anioł opu�cił go (Dz. Ap. 12:7,10). To wła�nie o tych posłańcach Pan Jezus powiedział: ...aniołowie ich w niebie ustawicznie patrzš na oblicze Ojca mojego, który jest w niebie (Mat.18: 10). Aniołowie ich - czyi? Czy nie sš oni wszyscy służebnymi duchami, posyłanymi do pełnienia służby gwoli tych, którzy majš dostšpić zbawienia? (Hebr. 1:14).
Księga proroka Daniela pozwala nam u�wiadomić sobie fakt, że aniołowie
toczš bój z mocami ciemno�ci i je pokonujš. Kiedy Daniel miał widzenie,
Bóg wysłał swego anioła, aby mu je wyłożył. Ale proroctwo zostało
wytłumaczone dopiero po 21 dniach. Czy oznaczało to, że tyle czasu
potrzebował anioł Pański, by pokonać drogę z nieba na ziemię? Biblia
donosi nam, jaka była tego przyczyna:
Lecz
ksišżę anielski królestwa perskiego sprzeciwiał mi się przez
dwadzie�cia jeden dni, lecz oto Michał, jeden z pierwszych ksišżšt
anielskich, przyszedł mi na pomoc, dlatego ja zostawiłem go tam przy
księciu anielskim królestwa perskiego, i przyszedłem, aby ci objawić,
co ma przyj�ć na twój lud w dniach ostatecznych, bo widzenie znów
dotyczy dni przyszłych (Dan. 10:13-14).

Anioł ten nie mógł spędzić z Danielem więcej czasu: ...Lecz
teraz muszę wrócić, aby walczyć z księciem anielskim perskim, a gdy
wyruszę do boju, oto zjawi się ksišżę anielski grecki. (...) I nie ma
ani jednego, kto by mężnie stał po mojej stronie przeciwko nim, oprócz
Michała, waszego księcia anielskiego. (Dan. 10:20-21)
Anioł, który
odwiedził Daniela nie podał swego imienia. Istotny jest fakt, iż bardzo
mocno podkre�lił rolę jakš odgrywa w pokonywaniu złych aniołów, Michał
ksišżę anielski.
Kiedy Jan apostoł upadł do nóg anioła, który mu przedstawiał wizję, usłyszała od niego: Nie czyń tego! Jestem współsługš twoim i braci twoich, proroków, i tych, którzy strzegš słów księgi tej, Bogu oddaj pokłon! (Obj. 22:8,9).

Wnioski

Oto ja wy�lę anioła mego, aby przygotował drogę
przede mnš, a potem nagle przybędzie do swej �wištyni Pan, którego wy
oczekujecie, to jest anioł Przymierza, którego pragniecie. Oto
nadejdzie � mówi Jahwe Zastępów (
Mal. 3:1 KUL).
"Przygotować drogę"
zwrot ten też występuje kilka razy w proroctwie Izajasza (40:3; 57:14;
62:10), i jest nawišzaniem do starożytnego zwyczaju. Przed monarchš,
odbywajšcym podróż po kraju, biegł herold nawołujšc do usunięcia się z
drogi.
Ponieważ tutaj tym władcš jest Jahwe, kto ma być tym przepowiedzianym posłem, wysłańcem? W ST najczę�ciej posłem Bożym jest anioł (2 Sam. 24:16), czasem prorok (Aggeusza 1:13), cały lud izraelski (Izaj. 42:19).

Niekiedy Jahwe występuje w takiej funkcji (1 Mojż.
48:16). Ale to utożsamienie nie może występować tam, gdzie chodzi o
wysłanie z misjš. Może tu tylko chodzić o anioła lub człowieka.
Odróżnienie posła od Pana jest w tek�cie zupełnie wyra�nie.
Twierdzenie, że Jan Chrzciciel, Jezus, Eliasz zostali nazwani aniołami, to niczego nie dowodzi. Po prostu sš wysłannikami
Więc, ani Jan nie jest aniołem w pełnym tego słowa znaczeniu, ani Chrystus (jest On wysłannikiem Ojca - Bo nie posłał Bóg Syna na �wiat, aby sšdził �wiat, lecz aby �wiat był przez niego zbawiony (Jana 3:17).

W wielu tekstach biblijnych aniołowie odróżnieni sš od Chrystusa:
1Kor 4:9, Kol 2:18, Ga 3:19, Łk 12:8, 2Tes 1:7, 1Tm 3:16, 1P 3:22, Hbr
1:6, 7n., 1P 1:11, 1J 4:2 (�J uczš, że to w tekstach w/w mowa jest o
wielu aniołach okre�lanych co rusz terminem "inny" anioł (Ap 7:2, 10:1,
18:1), więc nie może być to zawsze ta sama osoba tzn. Jezus. �J kiedy�
gwiazdę z kluczem (Ap 9:1) utożsamiali z J. Wesleyem założycielem
Ko�cioła Metodystów, a anioła Czelu�ci z Ap 9:11 z szatanem ("Dokonana
Tajemnica" s.183, 188). Dzi� w obu przypadkach to dla nich Michał,
czyli Jezus ("Wspaniały finał..." s.143, 148).

Kiedy� Strażnica wielu aniołów z Ap identyfikowała z osobami czy
rzeczami. Np. anioł z Ap 11:15 i 14:17 to Russell ("Dokonana Tajemnica"
s. 215, 270), anioł z Ap 14:18 to Towarzystwo Strażnica (j/w. s.270),
anioł z Ap 14:15 to Piramida Cheopsa (j/w. s.269), siedmiu aniołów z Ap
16:1 to siedem Tomów napisanych przez Russella (j/w. s.283).

Czy Pan Jezus jest Abaddonem?

Pan Jezus nie tylko został archaniołem, ale i Abaddonem z Obj. 9:11). Jedna z niedawno wydanych ksišżek powołuje się na Dokonanš Tajemnicę
wydanš przez Rutherforda, w której pisze: W roku 1917 Badacze Pisma
�więtego wydali ksišżkę Dokonana Tajemnica, będšcš dobitnym komentarzem
do Objawienia i Księgi Ezechiela .
(...) Abaddon -  a jest �złym� z całš pewno�ciš oraz: A po grecku ma imię Apolijon. -  To znaczy Niszczyciel. Ale po polsku imię jego jest Szatan, dyabeł (...)   (podkr. SN).                                                                 

Kto dzi�, po 77 latach, według wykładni �niewolnika� jest tš
spadajšcš gwiazdš? Najnowsze �wiatło zapowiada, że gwiazdš tš jest: Jak
czytamy w Objawieniu 9:1, tršbienie rozpoczyna pišty anioł, a w polu
widzenia ukazuje się gwiazda opadajšca na ziemię. Ma ona w ręku klucz i
otwiera nim głębinę, w której zamknięto rój szarańczy. Gwiazdš owš jest niedawno ustanowiony przez Jehowę niebiański Król, Jezus Chrystus.
     
Czy ta spadajšcš gwiazda może być jednocze�nie diabłem i Jezusem �
Zbawicielem �wiata? Czy zmianę sposobu wykładania Pisma o sto
osiemdziesišt stopni, można nazwać �nowym �wiatłem�?
Kim jest Bóg?
Na to pytanie Pan Jezus odpowiedział jednym zdaniem: Bóg jest duchem, a ci, którzy mu cze�ć oddajš, winni jš mu oddawać w duchu i w prawdzie (Jana 4: 24).
Nie jest On zależny od praw rzšdzšcych materiš, przestrzeniš i czasem.
Może ukazywać się w dowolnej, wybranej przez siebie postaci.(...) A
oto Pan przechodził, a wicher potężny i silny, wstrzšsajšcy górami i
kruszšcy skały szedł przed Panem; lecz w tym wichrze nie było Pana. A
po wichrze było trzęsienie ziemi, lecz w tym trzęsieniu ziemi nie było
Pana. Po trzęsieniu ziemi był ogień, lecz w tym ogniu nie było Pana. A
po ogniu cichy łagodny powiew. Gdy go Eliasz usłyszał, zakrył płaszczem
swojš twarz...
(1 Król. 19:11-13; zobacz też Ezech. 1:26; 1 Mojż.18:12) .

Musimy przewidywać praktyczne konsekwencje naszych koncepcji
zamysłów czy projektów. Nie wolno sobie dowolnie interpretować Słowa
Bożego. Ono nie służy do robienia biznesu, ani do zasłaniania się aby
przepchnšć swoja hipotezę, teorię zwodnicza naukę. Bóg jest cierpliwy,
ale jest konsekwentny w swym działaniu. To, że co� się nam nie udało,
ze to działa to wcale nie oznacza, ze za tym musi stać Bóg. On pozwala
szatanowi istnieć, ale ten przeciwnik zna swój koniec. Bóg każdemu
człowiekowi przedkłada błogosławieństwo i przekleństwo. Każdy ma prawo
wybierać. Wybierz aby� mógł żyć, nie tylko docze�nie ale wiecznie.
Musimy znać historię Biblii i Ko�cioła. To one historyczne doniesienia
informujš nas o różnych przekrętach, zwodniczych naukach, schizmach.
Trwaj w nauce proroków Jezusa i apostołów. Słowo Boże nigdy nie
zawodzi. To, że czego� nie wiesz lub potrafisz powiedzieć, że czego�
nie rozumiesz, nie czyni cię gorszym, ale roztropnym Bożym sługš.


Strażnica, nr 2/1992, s. 22

  Prowadzenie rozmów na podstawie Pism s. 132

Strażnica 1991/3 s. 17§ 9

Strażnica 20/1987  s 15 § 9

Dokonana tajemnica s.225 wyd pol. z r. 1923

Strażnica CVI/11 s.24 r. wyd. 1985

Strażnica nr 17/1988r. s. 15, § 2

Wspaniały finał Objawienia bliski!, s 165, § 16

Dokonanej Tajemnicy s.188

Strażnica nr 7/1989 r., s.17, § 7