• warning: Illegal string offset 'files' in /home/platne/serwer142769/public_html/sn.org.pl/modules/upload/upload.module on line 273.
 • : The each() function is deprecated. This message will be suppressed on further calls in /home/platne/serwer142769/public_html/sn.org.pl/includes/menu.inc on line 1541.
 • : implode(): Passing glue string after array is deprecated. Swap the parameters in /home/platne/serwer142769/public_html/sn.org.pl/includes/common.inc on line 193.

Zmartwychwstanie a przyjście Pańskie

Nietrudno zauważyć, że w Biblii nauki o zmartwychwstaniu i przyjściu Pańskim zawsze występują razem, co potwierdzają przekazy biblijne, głoszone przez Pana Jezusa i apostołów. Apostoł Paweł w liście do Koryntian (1 Kor. 15:23) potwierdza tę zasadę pisząc: A każdy w swoim porządku: jako pierwszy Chrystus, potem ci, którzy są Chrystusowi w czasie jego przyjścia. Jak widać z Pisma i historii, nauka o zmartwychwstaniu była już wykrzywiona za dni apostołów. Dlatego Bóg zadbał o to, aby w takich zasadniczych tematach jak:

 • Powtórne przyjście Chrystusa;
 • Pierwsze zmartwychwstanie; nauka była na tyle czytelna, aby każdy, kto czyta Biblię i pragnie ją zgłębić, mógł ten temat zrozumieć. Pan Jezus w rozdziałach eschatologicznych (mówiących o Jego przyjściu) wszędzie zachowuje taką samą kolejność:
 • 1 - Wielki Ucisk;
 • 2 - Przyjście Pańskie;
 • 3 - Zmartwychwstanie tych, którzy są Chrystusowi

           
Nauka o zmartwychwstaniu jest jedną z fundamentalnych nauk Biblii. Był i jest to nadal fascynujący temat. Jak już wspomniałem, za czasów apostołów wkradły się do kościoła błędne nauki mówiące o tym, że zmartwychwstanie już się dokonało, albo, że zmartwychwstanie nigdy nie nastąpi. Apostoł Paweł w Pierwszym Liście do Koryntian 15;1-58, bardzo dobitnie omawia ten temat. Rysuje dokładnie jaki będzie porządek zmartwychwstania.
Najpierw Chrystus, potem Ci, którzy są Chrystusowi w dzień Jego przyjścia. Jednak tak, jak tym nauczycielom za dni apostołów, nie wystarczała objawiona tajemnica jaką, Bóg przekazał Pawłowi. Pseudo prorocy przez cały czas wywarzają drzwi, które już dawno zostały otwarte.
Po Chrystusie miały doczekać się zmartwychwstania "według własnej kolejności" 144000 namaszczonych dziedziców Królestwa, którzy szli śladami Mistrza aż do śmierci. Miało to następować "w czasie jego przyjścia (właściwie "obecności", po grecku parousia)", a więc począwszy od pamiętnego roku 1914. Niewielka liczba pozostałych duchowych "braci" Chrystusa dalej służy Bogu tu na ziemi. Powstają oni do życia w tej randze, "w mgnieniu oka", w chwili swej śmierci jako ludzi. W ten sposób dojdzie w końcu do tego, że cały duchowy "Izrael Boży" będzie zgromadzony w niebiańskim Królestwie.168
 Wszystkie dowody wskazują na to, że owo zmartwychwstanie niebiańskie rozpoczęło się w roku 1918 - już po tym , jak Jezus w roku 1914 objął tron i we wstępnej fazie swej królewskiej, zwycięskiej szarży oczyścił niebiosa z Szatana i demonów. 169
Jeśli pomazańcy od razu dostąpili przemienienia, to znaczy, że wszyscy "pomazańcy zostali pochowani fikcyjnie, (ich trumny były puste). Żaden uczciwy lekarz może wystawić aktu zgonu nie widząc zmarłego? Apostoł Paweł nauczał: Pan przemieni znikome ciało nasze w postać, podobną do uwielbionego ciała swego, tą mocą, którą też wszystko poddać sobie może (Filip. 3:21). Skoro więc "doznaliby przemienienia" w chwili śmierci (z ciała fizycznego na duchowe), to pogrzeby były fikcyjne, zresztą jak i cała ta nauka.
Apostoł Paweł podzielił zmartwychwstanie w innej kolejności. Nie przekonywał, że będzie ono trwało przez kilkadziesiąt lat, ale nastąpi w dzień przyjścia Chrystusa. Autor tego Listu do Tesaloniczan rozwinął tę myśl w następnych wersetach (1 Tes. 4:15-17):
- najpierw powstaną ci, którzy umarli w Chrystusie,
- potem my, którzy pozostaniemy przy życiu,
- razem z nimi porwani będziemy w obłokach w powietrze, na spotkanie Pana;
Organizacja z całą pewnością nie oparła swej nauki o zmartwychwstaniu na tych wersetach! Pismo Święte podkreśla, że zmarli nie wyprzedzą żywych, ani żywi zmarłych, ale razem będą porwani.
Towarzystwo w tym temacie cały czas zmienia zdanie. W ciągu tylko 6 lat zmieniło ją dwukrotnie. Strażnica z 1982 roku podaje czas zmartwychwstania na 1914, a książka "Wspaniały Finał Objawienia bliski" podaje, że wszystkie dowody wskazują na rok 1918. Gdyby przyjąć wcześniejsze daty zmartwychwstania podawane prze Russella i Rutherforda, to wniosek jest tylko jeden: nie nastąpiło żadne zmartwychwstanie.
Apostoł Paweł podaje jak długo będzie trwał okres pierwszego zmartwychwstania: Oto tajemnicę wam objawiam: Nie wszyscy zaśniemy, ale wszyscy będziemy przemienieni. W jednej chwili, w oka mgnieniu, na odgłos trąby ostatecznej; bo trąba zabrzmi i umarli wzbudzeni zostaną jako nieskażeni, a my zostaniemy przemienieni (1 Kor. 15:51,52). Skoro została objawiona tajemnica, należy ją przyjąć, a nie ustalać fikcyjne daty. Całe Pismo uczy nas, kiedy to nastąpi i jak długo będzie trwało. Od 1914 roku dzieli nas okres 88 lat, z pewnością nie jest to okres w "oka mgnieniu".
Pismo mówi, jasno i wyraźnie, że: jedni drugich nie wyprzedzą, umarli żywych, ani żywi umarłych, lecz razem będą wskrzeszeni, porwani w dniu przyjścia Pana Jezusa. To jest następny temat, który nas przekonuje, że Chrystus jeszcze nie przyszedł i nie nastąpiło żadne zmartwychwstanie. Czy ludzie zauważą rozpoczęcie zmartwychwstania? Na to pytanie odpowiedział Pan Jezus kiedy mówił o swoim wtórym przyjściu: powiadam wam: Tej nocy dwaj będą na jednym łożu, jeden będzie zabrany drugi pozostawiony. Dwie mleć będą na jednym miejscu, jedna będzie zabrana, a druga pozostawiona. Dwóch będzie na roli; jeden będzie zabrany, a drugi pozostawiony (Łuk.17:34-36).
A zatem nie będzie to tak znowu niedostrzegalne. Ludzie będą się zastanawiać, gdzie jest ta druga osoba. Dlatego "niewolnik" woli nauczać, że zmartwychwstanie będzie niedostrzegalne dla oka ludzkiego, bo wtedy można dowolnie podstawiać daty i zmieniać naukę. Oto jeden z przykładów:
Wzrok ludzki jest zbyt słaby, żeby dostrzec organizmy duchowe, toteż zmartwychwstanie tych, "którzy w Panu umierają", odbywa się w sposób niewidzialny dla ludzi. Dlatego odkąd w roku 1914 rozpoczęła się "obecność", czyli paruzja Chrystusa, ludzkość nie widzi go ani nie uświadamia sobie, że zmartwychwstają jego uczniowie.170
Przez 38 lat poprzedzających rok 1914 Badacze Pisma Świętego, jak zwano wówczas Świadków Jehowy, (...) żywili pewne mylne nadzieje. Na przykład spodziewali się, że do października 1914 roku pełna liczba namaszczonych duchem chrześcijan znajdzie się w niebie. (...) Później jednak chrześcijańscy pomazańcy zrozumieli, że czeka ich jeszcze na ziemi wiele pracy.171
Nie zrozumieli, tylko dotarło do nich to, że nauka ta była zwykłą, kolejną wyliczanką, którą czas zweryfikował. Takich wstawek o niespełnionych proroctwach znajdujemy w Strażnicach od chwili powstania tego ruchu. Jednak Biblia dzieli zmartwychwstanie na dwa etapy.

 • Pierwsze, - zwane też lepszym, które będzie miało miejsce podczas przyjścia Pana Jezusa.
 • Drugie - nastąpi gdy się skończy Milenium, czyli Tysiąclecie. Zechciejmy zająć się teraz drugim zmartwychwstaniem.
 •  

DRUGIE ZMARTWYCHWSTANIE
"Niewolnik" w Jednej ze Strażnic zadaje czytelnikowi pytanie:
Ale czy Chrystus Jezus i 144 000 to jedyne osoby, które w odpowiednim porządku mają dostąpić zmartwychwstania? Bynajmniej! W Liście do Hebrajczyków 11:40 czytamy przecież, że powstaną oni do "czegoś lepszego" mianowicie do niebiańskiego dziedzictwa duchowego. A od czego jest lepsze to dziedzictwo? Od stanu, w jakim się znajdą wstający do życia w następnej kolejności! Zmartwychwstaniem tym zapewne zostaną objęci słudzy Boży, którzy będą ustanowieni "książętami po całej ziemi"; sama logika wskazuje, że ci znajdą się wśród pierwszych wzbudzonych na ziemi po ostatecznym zwycięstwie Jehowy w bitwie Har-Magedonu. Będą dzięki temu mogli podjąć zadania przydzielone im na "nowej ziemi" (...) W grupie tej spodziewają się znaleźć także wierni, oddani Bogu chrześcijanie, którzy mając nadzieję ziemską z różnych przyczyn umierają przed nastaniem "nowej ziemi".172
Wyrażenie "Jeruzalem niebiańskie" odnosi się w Biblii do niezniszczalnego Królestwa niebiańskiego, do którego powołano chrześcijan - namaszczonych duchem Bożym (Hebrajczyków 11:10; 12:22,28). (...) Paweł przypomniał więc chrześcijanom pochodzenia hebrajskiego, że "nie mamy tutaj miasta trwałego, lecz pilnie szukamy tego, które ma nadejść". 173
Już na wstępie tego tekstu "niewolnik" wprowadza czytelników, w błąd. Strażnica z 1982 roku (CIII) podaje, że dotyczy to ludzi, którzy będą książętami na ziemi, czyli, że nie mają nadziei niebiańskiej. Natomiast osiem lat później podano, że wersety te dotyczą ludzi, którzy mają nadzieję niebiańską. Kogo dotyczą te wersety biblijne? Odpowiedzi na to pytanie nie musimy szukać w Strażnicy, ale w jedenastym rozdziale Listu do Hebrajczyków, gdzie jest tam mowa o mężach Bożych Starego Testamentu. Są oni powołani do życia w niebie a nie na ziemi, jak chce tego Strażnica. Lecz oni zdążają do lepszej, to jest do niebieskiej. Dlatego Bóg nie wstydzi się być nazywany ich Bogiem, gdyż przygotował dla nich miasto. (Hebr.11:16)
 
Kiedy się rozpocznie?
Już samo wyrażenie "pierwsze zmartwychwstanie" wskazuje jednak, że będzie drugie. Ma to być zmartwychwstanie sprawiedliwych i niesprawiedliwych do życia na rajskiej ziemi. Nastąpi po Armagedonie. 174
Biblia mówi zgoła coś innego, że będzie ono miało miejsce, gdy się skończy 1000 lat. "I widziałem trony, i usiedli na nich ci, którym dano prawo sądu; widziałem też dusze tych, którzy zostali ścięci za to, że składali świadectwo o Jezusie i głosili Słowo Boże, oraz tych, którzy nie oddali pokłonu zwierzęciu ani posągowi jego i nie przyjęli znamienia na czoło i na rękę swoją. Ci ożyli i panowali z Chrystusem przez tysiąc lat. Inni umarli nie ożyli, aż się dopełniło tysiąc lat. To jest pierwsze zmartwychwstanie. Błogosławiony i święty ten, który ma udział w pierwszym zmartwychwstaniu; nad nimi druga śmierć nie ma mocy, lecz będą kapłanami Boga i Chrystusa i panować z nim będą przez tysiąc lat" (Obj. 20:4-6).
"Niewolnik" jakimiś wiadomymi dla siebie metodami, dotarł do tajnych informacji, których nie chce zdradzić, a my w żaden sposób nie możemy znaleźć poniższej wypowiedzi w Biblii:
Wiemy już, że gdy zmarli powstaną z grobu, nie będzie się ich sądzić na podstawie, tego co uczynili w przeszłości. Będzie się raczej brać pod uwagę ich postępowanie w czasie Dnia Sądu (tzn. okresie 1000-lecia przypis autora).
Tym sposobem "niewolnik" podzielił zmartwychwstanie na trzy okresy:

 • Duchowego Izraela 144000 wyznaczono kilka dat: rok 1914, 1918, 1919 i od ciągle zmienianej daty, okres zmartwychwstania trwa ponoć cały czas.
 • proroków i patriarchów po Armagedonie
 • wielkiej rzeszy i wszystkich innych zmarłych przez całe 1000 - lecia

Biblia nic nie mówi o drugim i trzecim zmartwychwstaniu tak, jak przekonuje nas o tym "niewolnik". Wszyscy, którzy nie będą mieli udziału w pierwszym zmartwychwstaniu, zostaną wzbudzeni na Sąd Ostateczny, gdy się skończy 1000 lat. Nigdzie w Biblii nie znajdziemy miejsca, które by nas uczyło tak jak "niewolnik", że umarli będą dochodzić do doskonałości przez całe 1000 - lecie, o czym stara się przekonać czytelnika poniższym cytatem:
Na przykład w minionych wiekach zmarło wiele ludzi, którzy nie umieli czytać i nigdy nie widzieli Biblii. (...) zostaną na rajskiej ziemi pouczeni o woli Bożej i będą mieli sposobność wykazać swą miłość do Boga przez spełnianie woli Bożej.175                   
Że nauka ta nie ma podstaw biblijnych, świadczy o tym fakt, że w powyższym cytacie nie podano żadnego wersetu. Autorzy tej książki próbują w różny sposób obalić naukę Pana Jezusa i tak
Tym, którzy zostaną wskrzeszeni do życia na ziemi, da nowe ciało fizyczne. To nowe ciało fizyczne niewątpliwie będzie podobne do ciała, które dana osoba miała przed śmiercią, dzięki czemu ci, którzy ją przedtem znali, będą ją mogli poznać.176         
Błądzicie nie znając Pism ani mocy Bożej. Albowiem przy zmartwychwstaniu ani się żenić nie będą, ani za mąż wychodzić, lecz będą jak aniołowie w niebie (Mat. 22:29,30). Dalej czytamy: I wyjdą ci, co dobrze czynili, by powstać do życia; a inni, którzy źle czynili by powstać na sąd (Jan 5:29). Pan Jezus nie miał kilka wersji na ten sam temat. Jego nauka była jasna, a jeśli były jakieś wątpliwości zostało to objawione apostołom. Zaprawdę, zaprawdę powiadam wam, kto słucha słowa mego i wierzy temu, który mnie posłał, ma żywot wieczny i nie stanie przed sadem, lecz przeszedł z śmierci do żywota (Jan 5:24).
Każdy stanie przed tronem Chrystusowym, znowu co niektórzy mogą spytać: po co ? Albowiem my wszyscy musimy stanąć przed sądem Chrystusowym, aby każdy odebrał zapłatę za uczynki swoje, dokonane w ciele, dobre czy złe ( 2 Kor. 5:10). A jak postanowiono raz ludziom umrzeć, a potem sąd (Hebr. 9:27). Czy słowa Pana Jezusa i ap. Pawła sobie zaprzeczają ? W żadnym wypadku, uzupełniają się. Nagroda dla wszystkich zbawionych nie będzie równa (zobacz Obj. 2:7,10,17,26,27; 3:5,11,12).
Podstawą do otrzymania nagrody jest właściwy fundament. Albowiem fundamentu innego nikt nie może założyć oprócz tego, który jest założony, a którym jest Jezus Chrystus. A czy ktoś na tym fundamencie wznosi budowę ze złota, srebra, drogich kamieni, drzewa siana, słomy. To wyjdzie na jaw w jego dziele; dzień sądny bowiem to pokaże, gdyż w ogniu się objawi, a jakie jest dzieło każdego, wypróbuje ogień. Jeśli czyjeś dzieło, zbudowane jest na tym fundamencie, się ostoi, ten zapłatę odbierze; Jeśli czyjeś dzieło spłonie, ten szkodę poniesie, lecz on sam zbawiony będzie, tak jednak, jak przez ogień (1 Kor.3:11-15). Paweł ostrzega: Przeto nie sądźmy przed czasem, dopóki nie przyjdzie Pan, który ujawni to, co ukryte w ciemności, i objawi zamysły serc; a wtedy każdy otrzyma pochwałę od Boga (1 Kor. 4:5).
 
Zmartwychwstanie sprawiedliwych i niesprawiedliwych
W cytowanej powyżej książce przyznano rację Biblii, że: Nastąpi zmartwychwstanie zarówno sprawiedliwych jak, też niesprawiedliwych (Dz. Ap. 24:15), tylko po to, aby nieuważnemu czytelnikowi pokazać ,że opierają się na Biblii ale w dalszej części tej książki temu zaprzeczają:
To nie znaczy, że każdy zmartwychwstanie. Biblia mówi, że nie zmartwychwstanie Judasz Iskariota, który zdradził Jezusa. Z uwagi na jego rozmyślną niegodziwość nazwano go "synem zatracenia" (Jan 17:12). Poszedł do symbolicznej Gehenny, z której nie ma zmartwychwstania (Mat. 23:33). Ludzie, którzy po poznaniu woli Boga rozmyślnie czynią zło, mogą zgrzeszyć przeciwko duchowi świętemu, a Bóg nie wskrzesi tych którzy grzeszą przeciwko Jego świętemu duchowi (Mat. 12:32; Hebr. 6:4-6; 10: 26, 27. Ponieważ jednak Sędzią jest Bóg, nie próbujmy zgadywać, czy jacyś źli ludzie żyjący w przeszłości albo w czasach dzisiejszych będą wskrzeszeni z martwych. Bóg wie kto jest w Hadesie, a kto w Gehennie.177
Jeżeli już mowa jest o zgadywankach spróbujmy zgadnąć, czy ludzie z Sodomy i Gomory zmartwychwstaną, czy nie? W Książce pt. "Będziesz mógł żyć wiecznie w raju na ziemi" wydanej w roku 1984 w języku polskim na str. 179 § 9 pisali, że tak:
Tym samym Jezus wskazał, że przynajmniej niektórzy z niesprawiedliwych mieszkańców starożytnej Sodomy i Gomory znajdą się na ziemi w czasie Dnia Sądu. Chociaż prowadzili się bardzo niemoralnie, to jednak można spodziewać się, że niektórzy z nich powstaną z martwych.
Natomiast ta sama książka wydana w 1990 r. na tej samej stronie (s.179 § 9) podała zgoła inną wersję:
Czy tak okropnie niegodziwi ludzie zostaną wskrzeszeni w czasie Dnia Sądu? Pismo Święte wyraźnie wskazuje, że tak nie będzie. (...) Za swoją jaskrawą niemoralność mieszkańcy Sodomy i okolicznych miast doznali zagłady, z której najwyraźniej nigdy nie zostaną wskrzeszeni.
 
Złudna nauka
Nawet Ci, którzy umarli, będą się mogli rozkoszować rajską ziemią. Powrócą do życia! Zamiast nekrologów będą publikowane radosne wiadomości o zmartwychwstałych Jakże cudownie będzie witać powracających z grobów zmarłych ojców, matki dzieci i innych bliskich. Żadne kostnice, cmentarze ani nagrobki nie będą już mącić piękna rajskiej ziemi.178
Ciekawe jak wrócą do domów niemowlęta, które według tej teorii powstaną z martwych, a zmarli gdzieś w buszu? Na te i inne niewygodne pytania odpowiedzi nie ma. Taki raj został wymyślony przez Towarzystwo Strażnica. Biblia podaje, że będzie to Tysiącletnie Królestwo, i spełnią się proroctwa z Izajasza 11:6-10; 65:17-25).

168 Strażnica CIII/6 s.4 § 13

169 Wspaniały Finał Objawienia Bliski, na str.103 § 12

170 Strażnica CI nr 9 s.11 § 17
171 Strażnicy nr 20/1990 s.19 §.20, 21)

172 Strażnica CIII nr.6; s.4 § 15(podkreślenia-autora)
173 Strażnica 1990/20 s.17 § 10
174 Będziesz... s.173 § 24

Będziesz... s 180 § 13

175 Będziesz... s 171 § 15
176 Będziesz ... s 174 § 25