• warning: Illegal string offset 'files' in /home/platne/serwer142769/public_html/sn.org.pl/modules/upload/upload.module on line 273.
  • : The each() function is deprecated. This message will be suppressed on further calls in /home/platne/serwer142769/public_html/sn.org.pl/includes/menu.inc on line 1541.
  • : implode(): Passing glue string after array is deprecated. Swap the parameters in /home/platne/serwer142769/public_html/sn.org.pl/includes/common.inc on line 193.

Tysiąc lat

W tym rozdziale pierwsze siedem wierszy wymienia sześć - razy tysiąc lat (Obj. 20:1-7). Do literalnego przyjęcia tej liczby upoważnia nas również to, że Jan sześć razy ją powtórzył mówiąc o czasie trwania Milenium. Podobnie tak, jak Daniel i Jan chcąc zwrócić naszą uwagę na trzy i pół letni okres szczególnego trwanie Wielkiego Ucisku, liczbę trzy i pół powtarzają w kilku tekstach osiem razy.

Symbole Milenium

W Piśmie Świętym wielokrotnie spotykamy się z pojęciem cyklu złożonego z sześciu okresów roboczych, po których następuje siódmy okres odpoczynku: I ukończył Bóg w siódmym dniu dzieło swoje, które uczynił, i odpoczął dnia siódmego od wszelkiego dzieła, które uczynił. I pobłogosławił Bóg dzień siódmy, i poświęcił go, bo w nim odpoczął od wszelkiego dzieła swego, którego Bóg dokonał w stworzeniu (1 Mojż. 2:2,3). O siódmym dniu bowiem powiedział gdzieś tak: I odpoczął Bóg dnia siódmego od wszystkich dzieł swoich (Hebr. 4:4) .

Siódmy dzień tygodnia

Sześć dni będziesz pracował i wykonywał wszelką swoja pracę, Ale siódmego dnia jest sabat Pana, Boga twego: Nie będziesz wykonywał żadnej pracy ani ty, ani twój syn, ani twoja córka, ani twój sługa, ani twoja służebnica, ani twoje bydło, ani obcy przybysz, który mieszka w twoich bramach. Gdyż w sześciu dniach uczynił Pan niebo i ziemię, i morze i wszystko co w nim jest, a siódmego dnia odpoczął. Dlatego Pan pobłogosławił dzień sabatu i poświęcił go (2 Mojż. 20:9-11).

Siódmy miesiąc

W miesiącu siódmym, pierwszego dnia tegoż miesiąca, będziecie mieli dzień odpoczynku, dzień pamiętny, obwołanie trąbieniem, święte zgromadzenie (...) Dziesiątego dnia jednak tego samego siódmego miesiąca będzie dzień pojednania. Będzie to dla was święte zgromadzenia. Ukorzycie się i złożycie Panu ofiary ogniowe. (...) Powiedz synom izraelskim tak: Piętnastego dnia tego samego siódmego miesiąca będzie przez siedem dni Święto Szałasów dla Pana. (3 Mojż. 23:24, 27,34).

Siódmy rok

Przez sześć lat będziesz obsiewał swoje pole i przez sześć lat będziesz obcinał swoją winnicę, i będziesz zbierał jej plon. Lecz w roku siódmym będzie mieć ziemia sabat całkowity, odpoczynek, sabat dla Pana. Nie będziesz obsiewał swego pola ani obcinał swojej winnicy. Nie będziesz zbierał żniwa z tego, co samo wyrosło po żniwie twoim, i nie będziesz zbierał winogron z nie obciętych pędów. Ziemia mieć będzie rok odpoczynku  (3 Mojż. 25:3-5).

 

Rok Jubileuszowy

Po upływie siedmiu lat sabatowych, to jest po 49 latach, Żydzi obchodzili rok jubileuszowy. We wszystkich umowach o kupnie i sprzedaży musiał być uwzględniony rok jubileuszowy. Ponieważ w tym roku zadłużeni izraelici, wracali do swej własności. Poświęcicie pięćdziesiąty rok i obwołacie w ziemi wolność dla wszystkich jej mieszkańców. Będzie to dla was rok jubileuszowy. Wrócicie każdy do dawnej własności i wrócicie każdy do swej rodziny. Rokiem jubileuszowym będzie dla was ten pięćdziesiąty rok. Nie będziecie obsiewać i nie będziecie żąć tego, co w ciągu niego samo wyrosło, i nie będziecie zbierać winogron z nie obciętych w ciągu niego pędów. Gdyż jest to rok jubileuszowy. Będzie on dla was święty; lecz wprost z pola  będziecie jedli jego plon (3 Mojż. 25:10-12).

 

Pokojowe rządy - kiedy?

I stanie się w dniach ostatecznych, że góra ze świątynią Pana będzie stać mocno jako najwyższa z gór i będzie wyniesiona ponad pagórki, a tłumie będą do niej zdążać narody, I pójdzie wiele ludów, mówiąc: Pójdziemy w pielgrzymce na górę Pana, do świątyni Boga Jakuba, i będzie nas uczył dróg swoich, abyśmy mogli chodzić jego ścieżkami, gdyż z Syjonu wyjdzie zakon, a słowo Pana  z Jeruzalemu. Wtedy rozsądzać będzie narody i rozstrzygać sprawy wielu ludów. I przekują swoje miecze na lemiesza, a swoje włócznie na sierpy. Żaden naród nie podniesie miecza przeciwko drugiemu narodowi i nie będzie się już uczył sztuki wojennej (Izaj. 2:2-4) Niewolnik szybko zagospodarował sobie ten przepiękny urywek Pisma i dopasował do Organizacji.
Tym duchowym namiotem jest postanowienie umożliwiające przystępowanie do Jehowy i oddawanie Mu czci na podstawie ofiary okupu złożonej przez Jezusa Chrystusa. (...) A więc "góra domu Jehowy" wspomniana w Księdze Izajasza 2:2 przedstawia wywyższone czyste wielbienie Jehowy w naszych czasach. Ci, którzy je podejmują, nie gromadzą się w żadnym punkcie geograficznym, lecz jednoczą się w Bogu.

 

Kim są ci ludzie wg Strażnicy?

Od roku 1919 Jehowa upoważnił "pozostałych" spośród tych synów do wzięcia udziału w żniwie razem z aniołami (Obj. 12:17). Na początek więc byli zbierani "synowie Królestwa", namaszczeni duchem bracia Jezusa, a potem oni sami też włączyli się do dzieła zgromadzania. W tym czasie żniw Jehowa stopniowo pomagał ostatkowi pomazańców zrozumieć i wprowadzić w życie Jego Słowo, Biblię. (...) Poza tym ku górze domu Jehowy" tłumnie podążają inne osoby. Zostały nazwane przez Jezusa "drugimi owcami" i mają nadzieję żyć wiecznie na ziemi zamienionej w raj.
Bóg do oddzielenia kąkolu od pszenicy odpowiedzialnych uczynił aniołów. (Mat. 13:39-43) "Niewolnik" odstępując od widzialnej wtórej obecności Jezusa, wprowadza nowe kłamstwa. Pan Jezus kiedy mówił o drugich owcach, mówił nie o tych, którzy mają żyć wiecznie w 'Strażnicowym raju' na ziemi, ale mówił o narodach pogańskich. Pierwszymi owcami nie są pomazańcy Strażnicy, ale literalni Żydzi do których przyszedł Pan Jezus; Jestem posłany tylko do owiec zaginionych z domu Izraela (Mat. 15:24). I taki sam nakaz dał Pan Jezus swoim apostołom: Na drogę pogan nie wkraczajcie i do miasta Samarytan nie wchodźcie. Ale raczej idźcie do owiec, które zginęły z domu Izraela. A idąc, głoście wieść: Przybliżyło się Królestwo Niebios (Mat. 10:5-7)
Taką sama naukę głosił Ap. Paweł: Wtedy Paweł i Barnaba odpowiedzieli odważnie i rzekli: Wam to najpierw miało być opowiadane Słowo Boże, skoro jednak je odrzucacie i uważacie się za niegodnych życia wiecznego, przeto zwracamy się do pogan. (...) Poganie słysząc to, radowali się i wielbili Słowo Pańskie, a wszyscy ci, którzy byli przeznaczeni do życia wiecznego, uwierzyli (Dz. 13:46,48). Po tym wydarzeniu zaczęły się wypełniać Słowa zmartwychwstałego Jezusa: Ale weźmiecie moc Ducha Świętego, kiedy zstąpi na was i będziecie mi świadkami w Jerozolimie, i w całej Judei, i w Samarii, i aż po krańce ziemi (Dz. 1:8).

Jehowa nie chce, by członkowie Jego ludu błąkali się niczym zagubione owce. Za pomocą Biblii oraz opartych na niej publikacji objaśnia im swoje "prawo" i "słowo", dzięki czemu uczą się Jego dróg. (...) Korzystając z Bożego poparcia, Świadkowie Jehowy wszędzie na ziemi posłusznie wyruszają, aby pozyskiwać uczniów, których szkolą i chrzczą.
Jak mogliśmy się przekonać, Towarzystwo Strażnica, nie opiera swych nauk na podstawie Biblii, ale na wytyczonej przez siebie polityce, która powoduje u szczerych ludzi zwątpienie i utratę wiary. Przypisywanie swych teorii Bogu, jest czystą kpiną z Jego Słowa. Jako ludzie szukający różnych odpowiedzi w Biblii, możemy mieć różne spojrzenie na dane nauki, ale nie mówmy, że tak mówi Bóg. Ileż to razy nauki Towarzystwa nazwane cudownymi prawdami okazały się zwykłą bajką. Te nowe światła przypisywano Bogu, których teraz się wstydzą i skrzętnie ukrywają. Na nic zdadzą poniższe deklaracje z faktami.
Ludzie uciekają się do zwodzenia i krętactwa, aby ukryć to, czego się wstydzą, na przykład oszustwo. My nie mamy czego się wstydzić gdyż nasza praca i nasze orędzia nie są szalbierstwem, lecz cechuje je sprawiedliwość i prawda. Dlatego możemy jaśnieć pełnią chwały tego światła. Nie posługujemy się nieuczciwie Słowem Bożym".
Słowa Izajasza spełniają się na poszczególnych osobach, które pochodzą z wielu narodów i które jednoczy czyste wielbienie Boga. Jehowa uporządkował sprawy' wśród nich. Nauczył swych sług żyć z innymi w pokoju. W tym podzielonym i rozdartym konfliktami świecie symbolicznie 'przekuli swe miecze na lemiesze, a swe włócznie na sierpy.

Chwała im za to, że nie walczą z bronią w ręku, ale przecież nie sami. Choćby w Polsce wielu ludzi z różnych wyznań wolało iść do więzienia niż do wojska. To właściwie ludzie ze świata tzw. pacyfiści wywalczyli ŚJ. zwolnienie ze służby wojskowej w Polsce, organizując w latach osiemdziesiątych różne głodówki i protesty. Gdyby prorok mówił o symbolicznej grupie ludzi, to można by się z tym zgodzić. Ale gdzie mają się udać ludy i narody, aby być pouczonym przez Boga, skoro Strażnica pisze, że: Ci, którzy je podejmują, nie gromadzą się w żadnym punkcie geograficznym, lecz jednoczą się w Bogu. Jednak Biblia mówi, że Słowo Pana wyjdzie z Jeruzalem. Dzisiejsze słowo Strażnicowe wychodzi z Brooklynu, pod dowództwem "niewolnika".

 

Cechy Milenium - Sprawiedliwość

Berłem sprawiedliwości jest berło Królestwa Twego. Miłujesz sprawiedliwość a nienawidzisz bezprawie (Ps. 45:7-8) Zobacz Psalm 72:2,4,7,12-14).
I będzie miał upodobanie w bojaźni Pana. Nie według widzenia swoich oczu będzie ani według słyszenia swoich uszu rozstrzygał. Lecz według sprawiedliwości będzie sądził biednych i według słuszności rozstrzygał sprawy ubogich na ziemi. Rózgą swoich ust będzie chłostał zuchwalca, a tchnieniem swoich warg zabije bezbożnika. I będzie sprawiedliwość pasem jego bioder, a prawda rzemieniem jego lędźwi (Izaj. 11:3-5).
Wtedy tron będzie utrwalony przez łaskę i zasiądzie na nim w namiocie Dawida sędzia, który będzie dbał o prawo i troszczył się o sprawiedliwość (Izaj. 16:5).
Oto sługa mój, którego popieram, mój wybrany, którego ukochała moja dusza. Natchnąłem go moim duchem, aby nadał narodom prawo. Nie będzie krzyczał ani wołał, ani nie wyda na zewnątrz swojego głosu. trzciny nadłamanej nie dołamie ani knota gasnącego nie dogasi, ludom ogłosi prawo. Nie upadnie na duchu ani się nie złamie, dopóki nie utrwali prawa na ziemi; a jego nauki wyczekują wyspy (Izaj. 42: 1-4).

Pokój

Niech góry przyniosą ludowi pokój, a pagórki sprawiedliwość. Niech zakwitnie... obfitość pokoju, póki stanie księżyca (Ps. 72:3,7).
Albowiem dziecię narodziło się nam, syn jest nam dany i spocznie władza na jego ramieniu, i nazwą go: Cudowny Doradca, Bóg Mocny, Ojciec odwieczny, Książe Pokoju. Potężna będzie władza i pokój bez końca na tronie Dawida i w jego królestwie, gdyż utrwali ją i oprze na prawie i sprawiedliwości, odtąd aż na wieki. Dokona tego żarliwość Pana Zastępów (Izaj. 9:5,6).
I pokój stanie się dziełem sprawiedliwości, a niezakłócone bezpieczeństwo owocem spra-wiedliwości po wszystkie czasy. I zamieszka mój lud w siedzibie pokoju, w bezpiecznych mieszkaniach i w miejscach spokojnego odpoczynku. (Izaj. 32:17,18)

Błogość

Lecz nie będzie zaćmione to, co znosi ucisk (Iz. 8:23). Lud, który chodzi w ciemności, ujrzy światło wielkie, nad mieszkańcami krany mroków zabłyśnie światłość (Izaj. 9:1)

Zdrowie i długie życie

Nie będzie tam niemowlęcia, które by żyło tylko kilka dni, ani starca, który by nie dożył swojego wieku, gdyż za młodzieńca będzie uchodził, kto umrze jako stuletni, a kto grzeszy, dopiero mając sto lat będzie dotknięty klątwą. Gdy pobudują domy zamieszkają w nich, gdy zasadzą winnice, będą spożywać ich plony. Nie będą budować tak, aby ktoś inny mieszkał, nie będą sadzić tak, aby ktoś inny korzystał z plonów, lecz jaki jest wiek drzewa, taki będzie wiek mojego ludu, i co zapracowały ich ręce, to będą spożywać moi wybrani. Nie będą się na próżno trudzić i nie będą rodzić dzieci przeznaczonych na wczesną śmierć, gdyż są pokoleniem błogosławionym przez Pana, a ich latorośle pozostaną z nimi. I zanim zawołają, odpowiem im, i podczas gdy jeszcze będą mówić. Już ich wysłucham. Wilk z jagnięciem będą się paść razem, a lew jak bydło będzie jadł sieczkę, wąż zaś będzie się żywił prochem. Nie będą źle postępować ani zgubnie działać na całej świętej górze - mówi Pan. (Iz 65:20-25); Wtedy otworzą się oczy ślepych, otworzą się też uszy głuchych. Wtedy chromy będzie skakał jak jeleń i radośnie odezwie się język niemych, gdyż wody wytrysną na pustyni i potoki na stępie. ( (Izaj. 35:5-6

Zachęcam aby, ci którzy uważają te proroctwa jako symbol, że Bóg nie mówił o wieku drzewa, ani o jeleniach, czy lawach, aby swoje nauczanie skonfrontowali z zapisem ewangelicznym:

I przyszło do niego mnóstwo ludu, mając ze sobą chromych, kalekich, ślepych, niemych oraz wielu innych i kładli ich u nóg jego, a On ich uzdrowił. Tak iż się lud zdumiewał, widząc, że niemi mówią, kalecy odzyskują zdrowie, chromi chodzą, ślepi widzą, i wielbili Boga Izraela (Mat. 15:31). Apostoł Piotr po uzdrowieniu chromego przekonywał swych słuchaczy, że Pan Jezus musiał wiele wycierpieć, być zabitym, aż do czasu: Aby nadeszły od Pana czasy ochłody i aby posłał przeznaczonego dla was Chrystusa Jezusa. Którego musi przyjąć niebo aż do czasu odnowienia wszechrzeczy, o czym od wieków mówił Bóg przez usta świętych proroków swoich. ( Dz. 3:20,21)

Dobrobyt materialny

I odmienię los mojego ludu izraelskiego, tak że odbudują spustoszone miasta i osiedlą się w nich. Nasadzą winnice i będą pić ich wino, założą ogrody i będą jeść ich owoce. Zaszczepię ich na ich ziemi; i nikt ich już nie wyrwie z ich ziemi, którą im dałem - mówi Pan twój Bóg (Amosa 9:14-15).

powiedział gdzieś tak- autor Listu do Hebr. nie mógł się powołać na (1 Mojż. 2:2,3), ponieważ za jego dni Biblia nie była podzielona na rozdziały i wersety.

Książka Proroctwo Izajasza światłem dla całej ludzkości s. 40 wyd. w j. pol. 2000 r.

Książka Proroctwo Izajasza światłem dla całej ludzkości s. 42 § 12,13

Proroctwo Izajasza światłem dla całej ludzkości s. 45 § 20,21

Strażnica 1990/14 s  18 § 9

Proroctwo Izajasza światłem dla całej ludzkości s. 46 § 24