• warning: Illegal string offset 'files' in /home/platne/serwer142769/public_html/Nowykatalog/sn.org.pl/modules/upload/upload.module on line 273.
  • : The each() function is deprecated. This message will be suppressed on further calls in /home/platne/serwer142769/public_html/Nowykatalog/sn.org.pl/includes/menu.inc on line 1541.
  • : implode(): Passing glue string after array is deprecated. Swap the parameters in /home/platne/serwer142769/public_html/Nowykatalog/sn.org.pl/includes/common.inc on line 193.

Książki

 

 
strony: 175
format: B5
 Dzieje Apostolskie Wczoraj i dziś
Tadeusz Połgensek

Księga Dziejów Apostolskich - kronika rodzącego się Kościoła. Chcąc iść nadal za Chrystusem musimy powrócić do tego wszystkiego czego uczył Pan Jezus i Jego apostołowie: "przyjęli słowo jego, zostali ochrzczeni i pozyskanych zostało owego dnia około trzech tysięcy dusz. I trwali w nauce apostolskiej i we wspólnocie, w łamaniu chleba i w modlitwach" (Dzieje Ap. 5:12 BW).
Rodzący się duchowo chrześcijanie trwali w nauczaniu Pisma Świętego i właśnie dlatego: "przez ręce apostołów działo się wśród ludu wiele znaków i cudów". (Dzieje Ap. 5:12 BW).
Dary i cuda nie przeminęły, uciekła gdzieś wiara w Boga i Jego Słowo, a wraz z wiarą zaginęła miłość i miłosierdzie. Czy zamiast wykładów o Słowie nie chcielibyśmy przykładów zwiastowania Słowa z mocą? Czy jako wierzący nie pokochaliśmy samych siebie, nie zauważając cierpiących, siedzących obok w ławie kościelnej? Zapominając o ostrzeżeniach Pana Jezusa. "Zaprawdę powiadam wam, czegokolwiek nie uczyniliście jednemu z tych najmniejszych, i mnie nie uczyniliście. I odejdą ci na kaźń wieczą, sprawiedliwi zaś do życia wiecznego". (Mat. 25:45,46).
Pan Jezus wskazuje jak ważne jest miłosierdzie w chrześcijańskim życiu. "Chcę raczej miłosierdzia niż ofiary". (Mat. 9:13b BW). Samarytanin zrezygnował ze swoich planów i pochylił się ku ziemi, na której leżała ofiara napadu. Miłosierdzie. Zdolność do WSPÓŁczucia. Umiejetność wejścia w świat zagubionych, poranionych, słabych. Miłosierdzie. Zejście na poziom tego, który go potrzebuje. "Wszyscy staliśmy się podobni do tego, co nieczyste, a wszystkie nasze cnoty są jak szata splugawiona, wszyscy więdniemy jak liść, a nasze przewinienia porywają nas jak wiatr". (Izaj. 64:6 BW)
My, wieczni buntownicy, jesteśmy tymi, którzy zawsze potrzebują milosierdzia. Uczmy się od Pana Jezusa, który nie działa z pozycji swojej władzy, potęgi, ale schodzi do grzesznika. Pochyla się nad nami i dotyka naszych brudów, aby nas obmyć, uleczyć, ocalić. On. Miłosierdzie.
Niech Dzieje Apostolskie (inaczej Dokonania Wysłanników) staną się naszym udziałem. Niech On, milosierdzie Ojca nad światem - prowadzi nas w zwiastowaniu Ewangelii. Niech przyczyni się do odnowienia naszej wiary i pierwszej milości. Nie musimy nic nowego wymyslać. Wszystko zostało zapisane (2Tym. 3:16,17).
Oby słowanaszego Pana nei miału zastosowania do nas: "Tylko czy Syn Człowieczy najdzie wiarę na ziemi, gdy przyjdzie?". (Łuk. 18:8 BW).

 

 
strony: 184
format: B5
 Zanim zostaniesz Świadkiem Jehowy - przeczytaj!
Tadeusz Połgensek

To nie fikcja, ale książka napisana przez życie wielu ludzi, którzy otarli się o nauki Organizacji Świadków Jehowy. W swoich listach poruszali te tematy, z którymi mieli największe trudności. W 2013 roku niewolnik zmienia swoje światło aby uciec od poprzednich kłamstw. Coraz częściej do naszej redakcji przychodzą listy takiej treści: „Ostatnie już się całkowicie pogubiłam w wodach Strażnicy. Proszę o przy-słanie mi waszych opracowań”. Ludzie, którzy opuścili lub zastanawiają się co dalej mają robić. Jedni są przekonani, że oszukał ich Bóg i dają sobie z Nim spokój. Inni szukają od-powiedzi. Do Redakcji Fundacji Słowo Nadziei, wpływają listy opisujące swe przeżycia, powiem więcej, swoje tragedie życiowe. Opisują prześladowania swoich byłych współbraci tylko dlatego, że dali wiarę Biblii, a nie niewolnikowi Strażnicy. Jak wiemy z Historii, że najwięcej wojen i ofiar było na tle religijnym. Ale walka ta nie zawsze musi toczyć się na polu bitwy z karabinem w ręku. Ta druga wyrządza o wiele większe uszczerbki w psychice człowieka, nieraz na całe życie . Wielu z tych ludzi już nigdy nie dochodzi do równowagi duchowej i społecznej, o czym świadczą ci ludzie w swoich listach, i o czym mogę się przekonać podczas moich odwiedzin w ich domach,, lub gdy odwiedzają mnie. Dlatego ta książka ma zadanie wyjść naprzeciw tym zagubionym i oszukanym ludziom, aby mogli znaleźć swoje miejsce w rodzinie i społe-czeństwie. Poprzednia książka o tym samym tytule zawierała dziesięć rozdziałów. W tej książce zamieściłem 30 rozdziałów, w których zostały omówione wszystkie tematy z którymi spotyka się świadek. Chodziło mi o to aby czytelnik nie musiał zbierać różne opracowania, ale miał podstawowe informacje w jednej książce. Nie jest to atak na Świadków Jehowy, ale przedstawione nauczanie nie-wolnika Strażnicy, i co na ten temat mówi Biblia. Wnioski pozostawiam czytelnikowi.

 

 
strony: 86
format: A5
 
 Dokąd wybierasz się po śmierci?
Tadeusz Połgensek

Czy na tym życiu wszystko się kończy? Wierzący chrześcijanie z całego świata twierdzą, że opierają swoje nauki na Piśmie Świętym. Skąd w takim razie tyle różnych doktryn i spojrzeń?

 

strony: 189
format: A5

  Daniel, prorok wiary i nadziei
Tadeusz Połgensek

Książka zajmuje się tematyką księgi Daniela, analizą proroctw w niej zawartych jak i przykładnych zachowań wiernych sług Bożych z tamtych czasów. Eschatologia w dzisiejszym chrześcijaństwie jest często stawiana daleko poza głównym nurtem nauczania. Wielu kaznodziei unika tematów zw. z powtórnym przyjściem Pana Jezusa i analizą proroctw pozbawiając chrześcijaństwo "kręgosłupa", który spaja naukę Pana Jezusa. Z kolei inni za podstawę nauk uznają poszczególne proroctwa, wyrwane z kontekstu i chronologii Biblijnej. Książka dedykawana jest dla każdego chrześcijanina jak i każdego Świadka Jehowy, który pogubił się w naukach o eschatologii.

 

 
strony: 102
format: A4
Zanim zostaniesz Świadkiem Jehowy - przeczytaj!
Tadeusz Połgensek
(nakład wyczerpany)

Nie jest to książka która została wymyślona, ale napisana przez życie. Wielu ludzi, otarłszy się o szeregi organizacji Świadków Jehowy poruszało te kwestie w listach do redakcji Fundacji Słowo Nadziei, w których opisują swoje przeżycia, powiem więcej, swoje tragedie życiowe. Prześladowania z powodu religii są najdotkliwszym przeżyciem jakie może spotkać człowieka. Historia potwierdza, że najwięcej wojen i nie winnych ofiar było na tle religijnym. Walka ta nie zawsze musi toczyć się na polu bitwy z karabinem w ręku. Nie mniej szkód wyrządza w walce o umysły ludzkie pozostawiając w psychice człowieka trwałe ślady czyniąc go okaleczonym, nieraz na całe życie. Książkę tą starałem się napisać w taki sposób, aby była zrozumiała dla przeciętnego czytelnika, bez względu na jego przygotowanie teologiczne. Podstawowe nauki Świadków Jehowy zostały przedstawione tak, by mogły być użyte jako kontrargumenty w rozmowie z nimi.
 
 
 
strony: 263
format: A5
 
 
O jakim Królestwie nauczał Jezus?
Tadeusz Półgensek
 
Jeśli jesteś jeszcze Świadkiem Jehowy lub sympatyzujesz z nim, to wiesz, że wg ich nauki Królestwo Boże przyszło w 1914 roku. Skoro przyszło, to jaki sens ma dalsze modlenie się o jego przyjście? Czym jest Millenium, które stanowi eschatologiczne spełnienie chrześcijańskiej nadziei? Jakie znaceznie ma Królestwo Boze dzisiaj? Na te i inne pytania autor stara się dać odpowiedź w tej publikacji.
 
 
strony: 176
format: A5
Świadkowie Jehowy zdemaskowani
Tadeusz Połgensek
 
W tej książce zamieszczono liczne fotokopie z oryginalnych, dziś już trudno dostępnych broszur i książek wydawanych przez Organizację. Zestawienie starych i nowych publikacji, pokazuje dobitnie jak bardzo zmieniła się nauka Świadków Jehowy na przestrzeni tych kilku dziesięcioleci. W porównaniu z tym Biblia, na której podobno sie opierają nie wymaga sprostowań. Korekty wymaga tylko nauka Strażnicy. Czy nie jest to wymowne?
Ta książka jest adresowana do wszystkich, a zwłaszacza do Świadków Jehowy.
 
 

strony: 169
format: A5

Kwestia czasów pogan
Carl Olof Jonsson
 
Pogląd jakoby "czasy pogan", o których wspomniał Chrystus w Ewangelii Łukasza 21:24, równałyby się 2520 lat wywołał wiele spekulacji i doprowadził do licznych rozczarowań osób oczekujących Chrystusa w różnych wiekach. Jaka jest geneza, historia i rozwój tego wierzenia? Na co wskazują fakty?
Jeśli jesteś jeszcze Świadkiem Jehowy, sam sprawdź jak bardzo zostałeśw tym temacie oszukany. Oprzyj sie w tym badaniu na Biblii i historii, które w tej książce zajmują pierwsze miejsce.
 

strony: 104
format: A5

Czyim prorokiem był William M. Branham?
Tadeusz Połgensek

W tej książce starałem się przedstawić kontrowersyjne nauczanie Biblii przez Williama Marriona Branhama, który swą nauką zasiał w wielu szczerych sercach zamęt, niepokój - wielki niepokój. W opracowaniu tym korzystam z publikacji wydawanych przez ruch Branhama, aby każda jego wypowiedź była zestawiona z nauką Biblii, oraz świadectwa ludzi, którzy mieli w tej sprawie coś do powiedzenia.

strony: 221
format: A5

Czy nieuchronnie nadchodzą czasy ostateczne?
Tadeusz Połgensek

Eschatologia to nauka rzeczy ostatecznych. Jej studium może obejmować wszystko, co w chwili wypowiadania proroctwa jest sprawa przyszłości, albo tylko to, co z naszego punktu widzenia nadal należy do przyszłości. Eschatologia zainteresowana jest proroctwami dotyczącymi ludzi i świata, jak również ich wypełnianiem się. Nie ma człowieka, który by nie myślał o przyszłości, każdy, zatem wyznaje pewien rodzaj eschatologii. Jeśli chodzi o chrześcijan, to Biblia przedstawia im jasną i szczegółową wizję przyszłości, aby mogli być świadomi i pewni wydarzeń i faktów, przed którymi stoi świat.

 
 

Książki można zamówić, wysyłając e-mail na adres: redakcja@sn.org.pl