• warning: Illegal string offset 'files' in /home/platne/serwer142769/public_html/Nowykatalog/sn.org.pl/modules/upload/upload.module on line 273.
 • : The each() function is deprecated. This message will be suppressed on further calls in /home/platne/serwer142769/public_html/Nowykatalog/sn.org.pl/includes/menu.inc on line 1541.
 • : implode(): Passing glue string after array is deprecated. Swap the parameters in /home/platne/serwer142769/public_html/Nowykatalog/sn.org.pl/includes/common.inc on line 193.

Kim jest Bóg?

Na to pytanie Pan Jezus odpowiedział jednym zdaniem: Bóg jest duchem, a ci, którzy mu cześć oddają, winni ją mu oddawać w duchu i w prawdzie (Jana 4: 24). Nie jest On zależny od praw rządzących materią, przestrzenią i czasem. Może ukazywać się w dowolnej, wybranej przez siebie postaci. (...) A oto Pan przechodził, a wicher potężny i silny, wstrząsający górami i kruszący skały szedł przed Panem; lecz w tym wichrze nie było Pana. A po wichrze było trzęsienie ziemi, lecz w tym trzęsieniu ziemi nie było Pana. Po trzęsieniu ziemi był ogień, lecz w tym ogniu nie było Pana. A po ogniu cichy łagodny powiew. Gdy go Eliasz usłyszał, zakrył płaszczem swoją twarz... (1 Król. 19:11-13; zobacz też Ezech. 1:26; 1 Mojż.18:12).

Atrybuty Boga

Wersety

Bóg jest miłością

1 Jana 4:8

sprawiedliwy

Rzym. 3:4

święty

1 Piotra 1:16

prawdą

Rzym.3:4

nieskończony

1 Król. 8;27

wieczny

Psalm 90:2

niezmienny

Mat.5:18

wszechobecny

Psalm 139

suwerenny

Rzym. 9:14-24

Pytanie: "Kim jest Bóg?" nie jest nowe. Jednak bez pomocy Ducha Bożego i Biblii trudno dowiedzieć się czegoś więcej o Bogu. Poznanie Boga jest możliwe tylko na tyle, na ile On sam zechce się objawić. W Liście do Rzymian (1:19), ap. Paweł, uzupełnia swoją wypowiedź: Ponieważ to, co o Bogu wiedzieć można, jest dla nich jawne, gdyż Bóg im to objawił. Nie chcę wprowadzać tu jakiejś nowej nauki, ani tworzyć nowych definicji. Postaram się jedynie przedstawić dowody biblijne, które dadzą nam obraz Boga. Zdaję sobie sprawę, że to rzecz trudna. Żeby lepiej poznać Boga musimy sobie odpowiedzieć jeszcze na wiele ważnych pytań, oto jedno z nich:

 

Duch Święty, kim jest?

W czasopiśmie wydanym przez Towarzystwo Strażnica pt. Czy wierzyć w Trójcę?, na stronie 20, czytamy: Z biblijnego użycia wyrazu "duch święty" wynika, że jest to kontrolowana moc, którą Jehowa Bóg posługuje się do urzeczywistnienia swoich różnorodnych zamierzeń. Można go poniekąd przyrównać do elektryczności, a więc siły, którą się wykorzystuje do wykonywania najróżniejszych zadań. (...) Duch Boży był czynną mocą, której Bóg użył do ukształtowania ziemi.
Nie interesuje nas ludzka wykładnia. Jedyną satysfakcjonującą definicję może dać Biblia. Nie chcemy brać wszystkiego "na logikę", a szczególnie Boga. Zechciejmy otworzyć Biblię i przeczytać co ona mówi o Duchu Świętym: Albowiem nam objawił to Bóg przez Ducha; gdyż Duch bada wszystko, nawet głębokości Boże. Bo któż z ludzi wie, kim jest człowiek, prócz ducha ludzkiego, który w nim jest? Tak samo kim jest Bóg, nikt nie poznał, tylko Duch Boży. A myśmy otrzymali nie ducha świata, lecz Ducha który jest z Boga, abyśmy wiedzieli, czym nas Bóg łaskawie obdarzył. Głosimy to nie w uczonych słowach ludzkiej mądrości, lecz w słowach, których naucza Duch, przykładając do duchowych rzeczy duchową miarę. Ale człowiek zmysłowy nie przyjmuje tych rzeczy, które są z Ducha Bożego, bo są dlań głupstwem, i nie może ich poznać, gdyż należy je duchowo rozsądzać. Człowiek zaś duchowy rozsądza wszystko, sam zaś nie podlega niczyjemu osądowi. Bo któż poznał myśl Pana? Któż może go pouczać? Ale my jesteśmy myśli Chrystusowej (1 Kor. 2:10-16).

Jeśli Duch Święty jest "kontrolowaną mocą", jak może badać głębokości Boże? Inne fragmenty Biblii mówią nam, iż:

 1. Duch Święty przepowiedział przez usta Dawida... (Dz.Ap.1:16).
 2. otrzymawszy od Ojca obietnicę Ducha Świętego... (Dz.Ap.2:33).
 3. otrzymacie dar Ducha Świętego (Dz.Ap.2:38).
 4. Ananiaszu, czym to omotał szatan serce twoje, że okłamałeś Ducha Świętego i zachowałeś dla siebie część pieniędzy za rolę? (Dz. Ap. 5:3).
 5. a także Duch Święty, którego Bóg dał tym, którzy mu są posłuszni (Dz. Ap. 5:32).
 6. modlili się za nimi, aby otrzymali Ducha Świętego (Dz. Ap. 8:15).
 7. Kościół (...) wspomagany przez Ducha Świętego, pomnażał się (Dz. Ap. 9:31).
 8. To mówi Duch Święty: Męża, do którego ten pas należy (Dz. Ap. 21:11).
 9. ale temu kto by mówił przeciwko Duchowi Świętemu, nie będzie odpuszczone ani w tym wieku, ani w przyszłym (Mat.12:32).
 10. A gdy Jezus został ochrzczony, wnet wystąpił z wody, i oto otworzyły się niebiosa, i ujrzał Ducha Bożego, który zstąpił w postaci gołębicy i spoczął na Nim. (Mat. 3:16).
 11. chrzcząc je w imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego... (Mat. 28:19).
 12. A weźmiecie moc Ducha Świętego... (Dz.Ap.1:8)

Obecność i działanie Ducha Świętego widzimy w każdej dziedzinie życia chrześcijańskiego. Oto inne wypowiedzi na ten temat:

 1. A nie zasmucajcie Bożego Ducha Świętego, którym jesteście zapieczętowani na dzień odkupienia (Efez.4:30).
 2. Duch Święty bowiem pouczy was w tej właśni godzinie, co trzeba mówić (Łuk.12:12).
 3. Postanowiliśmy bowiem, Duch Święty i my,... (Dz.Ap.15:28).
 4. A to mówił o Duchu, którego mieli otrzymać ci, którzy w niego uwierzyli; albowiem Duch Święty nie był jeszcze dany, gdyż Jezus nie był jeszcze uwielbiony (Jan 7:39).

Pismo Święte wyraźnie odróżnia działanie Ducha Świętego od mocy, którą Pan Jezus dał 72 uczniom, posłanym dla zwiastowania Ewangelii. Oto dałem wam moc, abyście deptali po wężach i skorpionach i po wszelkiej potędze nieprzyjacielskiej, a nic wam nie zaszkodzi (Łuk.10:19).
Pan Jezus i apostołowie nauczali, że tylko Duch Święty, może wprowadzić nas we wszelką prawdę. Jeśli Duch Święty nie objawi komuś zamysłu Bożego, to nasz wysiłek będzie daremny. (...) I nikt nie może rzec: Jezus jest Panem, chyba tylko w Duchu Świętym (1 Kor.12:3).Nazwanie Ducha Świętego mocą (wiatrem, energią) prowadzi do absurdu. Świadczy o tym wyraźnie ten werset:

 1. O Jezusie z Nazaretu, jak Bóg namaścił go Duchem Świętym i mocą, (Dz.Ap.10:38). Według wykładni ŚJ tekst ten brzmiałby: (...) Bóg namaścił go mocą i mocą.... Cytowane tu wersety przekonywały nas, że

Duch Święty:

- rzekł,
- przepowiedział,
- zakazał
- dawał obietnicę,
- nie dał się oszukać,

 

Zadanie Ducha Świętego

? By: przekonywał świat o grzechu,
? sprawiedliwości,
? o sądzie,
? wprowadzać we wszelką prawdę,
? wspierać nas w modlitwach, gdy nie wiemy o co się modlić (Rzym 8:26).

 

Biblia rozróżnia dwa rodzaje ludzi:

1. pneumatikos - to człowiek czuły i posłuszny przewodnictwu Ducha, jego życie jest kierowane Duchem, wszystkie jego decyzje i opinie są podejmowane pod wpływem Ducha. Człowiek ten jest świadomy istnienia rzeczy przewyższających świat, wartości nie mieszczących się w tym świecie i życia sięgającego poza ten świat.

  • psychikos - taki człowiek żyje, tak jak gdyby poza życiem fizycznym nic nie istniało.